Decizia nr. 4 a Consiliului National din 22.02.2008

Decizia nr. 4 din 22 februarie 2008 privind continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare

In temeiul art. 385, art.404 alin.(2), art.406 alin.(1) lit. a), din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
CONSILIUL NATIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA
D E C I D E:
Art.1 (1) Medicii se pensioneaza la vârsta de 65 de ani indiferent de sex.
(2) La cerere, pot continua activitatea medicala pâna la implinirea vârstei de 70 de ani de medicii care:
a) detin titlul de membru titular sau membru corespondent ai Academiei Române si ai
Academiei de stiinte Medicale;
b) detin titlul de profesor universitar;
c) detin titlul de cercetator stiintific gradul I;
d) detin titlul de doctor in stiinte medicale;
e) au fost detinuti sau internati din motive politice, aflati in situatiile prevazute la art. 1 alin.
(1) si (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) din motive politice, au fost obligati sa isi intrerupa studiile o anumita perioada, obtinându-si licenta cu intârziere, ori celor care au fost impiedicati sa isi reia activitatea profesionala.
(3) Medicii care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la alineatul 2, vor prezenta dovada situatiei in care se incadreaza cu ocazia avizari anuale prevazute de art.384 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii .
Art.2 La cerere, cu aviz anual eliberat de Ministerul Sanatatii Publice si de Colegiul Medicilor din România, pe baza certificatului de sanatate, pot exercita profesia de medic pâna la vârsta de 70 de ani si medicii de familie care au domiciliul in mediul rural si care isi exercita profesia in localitatea de resedinta sau in localitati din mediul rural limitrofe.
Art.3 (1) Prin exceptie de la prevederile art.1 alin.(1), medicii isi pot continua activitatea medicala peste vârsta de pensionare daca aceasta se desfasoara in unitati sanitare private.
(2) Continuarea activitatii se face in baza certificatului de membru si a avizului anual al Colegiului Medicilor din România, eliberat pe baza urmatoarelor documente:
a) cererea medicului, cu mentionarea expresa a faptului ca activitatea cu caracter medical urmeaza sa se desfasoare exclusiv in unitati medicale private;
b) copie a actului de identitate;
c) certificatul de sanatate care va contine si viza de la medicul psihiatru;
d) copia asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv.
e) dovada efectuarii a minimum 40 de ore de educatie medicala continua in ultimele 12 luni.
(3) Eliberarea avizului se face de colegiul teritorial unde este inregistrat medicul.
Art.4 (1) in unitatile sanitare publice, inclusiv in cadrul liniilor de garda, continuarea activitatii peste vârsta legala de pensionare poate avea loc numai in situatii exceptionale, respectiv deficit de personal medical si numai pe perioada in care postul urmeaza sa fie scos la concurs.
(2) Continuarea activitatii se face cu aprobarea Ministerului Sanatatii Publice si cu avizul Colegiului  Medicilor din România, aviz eliberat de colegiul teritorial in care functioneaza unitatea medicala in baza urmatoarelor documente:
a) cererea medicului, cu mentionarea expresa a faptului ca este de acord sa desfasoare activitate medicala peste vârsta de pensionare in unitatea medicala respectiva;
b) copie a actului de identitate;
c) certificatul de sanatate care va contine si viza de la medicul psihiatru;
d) copia asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv.
e) dovada efectuarii a minimum 40 de ore de educatie medicala continua in ultimele 12 luni;
f) un referat al autoritatii de sanatate publica prin care sa fie certificat deficitul de personal la nivelul unitatii medicale respective, inclusiv, daca este cazul, pentru linia de garda, si care sa aiba anexat dovada scoaterii postului la concurs precum si precizarea datei urmatoare in care postul urmeaza sa fie din nou scos la concurs.
(3) Nu se va mai acorda avizul prevazut de alin.(2) in situatia in care unitatea medicala nu va organiza un nou concurs pentru ocuparea postului la termenul precizat la obtinerea pentru prima data a avizului de continuare a activitatii cu caracter medical.
Art.5 Avizul anual pentru continuarea activitatii peste vârsta de pensionare de catre medicii de familie care au domiciliul in mediul rural si care isi exercita profesia in localitatea de resedinta sau in localitati din mediul rural limitrofe se acorda de colegiul teritorial la care este inregistrat medicul respectiv in baza urmatoarelor documente:
a) cererea medicului;
b) copie a actului de identitate;
c) copia certificatului de inregistrare a cabinetelor medicale a unitatii medicale in care va continua desfasurarea activitatii;
d) certificatul de sanatate care va contine si viza de la medicul psihiatru;
e) copia asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv;
f) dovada efectuarii a minimum 40 de ore de educatie medicala continua in ultimele 12 luni.
Art.6 in spitalele clinice, profesorii universitari pot ocupa functia de sef de sectie pâna la vârsta de 70 de ani, cu avizul Colegiului Medicilor din România si cu aprobarea ministrului sanatatii publice.
Avizul pentru ocuparea functiei de sef de sectie se acorda anual de Colegiul Medicilor din România incepând cu vârsta de 65 de ani a medicului, in baza urmatoarelor documente:
a) cererea medicului, cu precizarea expresa a faptului ca doreste sa ocupe functia de sef de sectie in unitatea medicala respectiva;
b) copie a actului de identitate;
c) copia Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
d) un referat al autoritatii de sanatate publica in raza careia functioneaza unitatea medicala in care sa fie confirmat statutul de spital clinic al unitatii medicale respective si sa fie fundamentata ;
e) certificatul de sanatate care va contine si viza de la medicul psihiatru;
f) copia asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv;
g) dovada efectuarii a minimum 40 de ore de educatie medicala continua in ultimele 12 luni;
h) o adresa a colegiului teritorial la care este inregistrat medicul cu privire la sanctiunile aplicate acestuia in ultimele 12 luni sau inexistenta acestora;
i) dovada calitatii de profesor universitar titular sau asociat.
Art.7 Toate documentele depuse in copie vor fi certificate de titular ca sunt conforme cu originalul, prin inscrierea mentiunii „conforme cu originalul”, datare, parafare si semnare.
Art.8 impotriva deciziilor colegiilor teritoriale prin care se refuza acordarea avizului pentru continuarea activitatii se poate face contestatie. Contestatia se depune la colegiul teritorial care a emis decizia si solutioneaza de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din România.
in termen de maximum 3 zile de la primirea contestatiei, colegiile teritoriale o vor transmite la Colegiul Medicilor din România impreuna cu intreaga documentatie care a stat la baza emiterii deciziei.
Art.9 Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al României Partea I.

PRESEDINTE
VASILE ASTARASTOAE
Bucuresti 22 februarie 2008, Nr. 4