Decizia nr. 9 din data de 27.06.2008

Decizia nr. 9 din data de 27.06.2008 privind aprobarea procedurilor de vanzare a imobilului teren situat in Bucuresti str. Madrigalului nr. 62 A sectorul 1

in temeiul art. 431 din Legea nr.95/2007 privind reforma in domeniul sanatatii si a art.3 din Hotararea Adunarii Generale Nationale nr.2/2008 privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2007 si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 a Colegiului Medicilor din Romania

Consiliul National al Consiliului National
decide:

Art.1 Se aproba componenta Comisiei de licitatie ce se va ocupa de vanzarea terenului in suprafata de  1413 m2 situat in Bucuresti str. Madrigalului nr. 62 sectorul 1, comisie ce va fi formata din urmatorii membri:
1.    prof. univ. dr. Vasile Astarastoae
2.    dr. C. Carstea;
3.    dr. Gheorghe Borcean
4.    dr. V. Radulescu
5.    dr. Marius Litu
6.    ec. Mihaela Popa
7.    consilier juridic Florentina Nemoianu – secretar
8.    Iulian Tamasewschi,
in prima sedinta a comisiei, membrii acesteia vor alege Presedintele comisiei.

Art.2 Vanzarea terenului se va face prin licitatie cu strigare, licitatie ce se va organiza la sediul Colegiului Medicilor din Romania  la o data ce se va stabili de catre Comisia de licitatie.

Art.3 Licitatia va porni de la un pret de 2 800 EURO/m2  si va avea un pas de 100 EURO/m2.
Separat de pretul de adjudecare, castigatorul licitatiei va suporta TVA-ul precum si cheltuielile legate de transmiterea proprietatii asupra terenului.

Art.4 Licitatia se va reprograma la o data ulterioara stabilita de comisia de licitatie daca la data organizarii in sala de licitatie nu sunt prezenti cel putin 3 ofertanti.

Art.5 Anuntul privind vanzarea terenului se va publica in cel putin trei ziare cu acoperire nationala si in doua de specialitate in domeniul vanzarilor imobiliare si va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
a)    suprafata terenului;
b)    locatia acestuia;
c)    modalitatea vanzarii;
d)    pretul de pornire a licitatiei;
e)    locul si data organizarii licitatiei;
f)    cuantumul garantiei de participare si elementele de identificare in vederea depunerii acesteia;
g)    existenta unui Regulament de desfasurare a licitatiei ce poate fi achizitionat de la sediul Colegiului Medicilor din Romania;
h)    posibilitatea ofertantilor de a obtine orice alte lamuriri legate de situatia juridica a terenului;
i)    elementele de contact si adresa sediului Colegiului Medicilor din Romania.

Art.6 Dovezile publicarii anuntului de vanzare, respectiv cate un exemplar din fiecare publicatie se vor depune, prin grija comisiei, la dosarul licitatiei.

Art.7  Garantia de participare este in cuantum de 300.000 Euro si se depune sub forma unei scrisori de garantie bancara emisa de o banca romana.

Art.8 Fiecare participant la licitatie pentru a putea fi admis la licitatie va trebui ca, cel mai tarziu cu o ora inaintea organizarii licitatiei, sa semneze declaratia prevazuta de regulamentul de organizare a licitatiei si sa prezinte:
I. persoanele juridice:
1. copia autentificata sau originalul Certificatului de inmatriculare emis de Registru Comertului;
2. dovada depunerii garantiei de participare la licitatie;
3. imputernicirea acordata persoanei fizice care reprezinta persoana juridica la licitatie;
II. persoanele fizice:
1. actul de identitate in original si copie;
2. dovada depunerii garantiei de participare la licitatie.

Art.9 Se aproba Regulamentul de desfasurare a licitatiei, Anexa nr.1 la prezenta decizie.

Art.10 Prezenta decizie se comunica biroului financiar contabil si membrilor comisiei de licitatie.

PRESEDINTE
Prof. univ. dr. VASILE ASTARASTOAE

Bucuresti 27.06.2008
Red.10 ex.

REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea licitatiei cu strigare

Art.1 Comisia de licitatie este formata din 8 membri si va lucra valid in prezenta a cel putin 5 dintre membrii ei dintre care Presedintele si secretarul vor participa in mod obligatoriu.
Toate actele comisie vor fi semnate de toti membrii acesteia.
Membrul comisie care nu este de acord cu decizia luata poate face mentiune in scris si poate sesiza Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din Romania.

Art.2 Presedintele conduce activitatea comisiei de licitatiei precum si sedinta de licitare.
Secretarul comisiei de licitatie are urmatoarele atributii:
a)    convoaca prima sedinta a comisiei;
b)    intocmeste dosarul licitatiei;
c)    redacteaza procesul-verbal de sedinta;
d)    realizeaza corespondenta cu membrii comisei de licitatie si cu ofertantii;
e)    intocmeste documentele emise de comisie.

Art.3 Licitatia va incepe la ora aratata in anuntul de vanzare a terenului. in mod exceptional si motivat, comisia de licitatie poate prelungi termenul de incepere a licitatiei cu cel mult 3 ore.

Art.4 Pretul de pornire a licitatiei este pretul anuntat iar pasul licitatiei va fi de 100 EURO/m2.
Terenul se adjudeca celui care dupa trei strigari succesive, facute la interval de timp care sa permita supralicitari, ofera primul pretul cel mai mare.

Art.5 inainte de inceperea licitatiei, comisia va verifica ca fiecare participant prezent in sala de licitatii sa se fi inregistrat si sa fi depus urmatoarele documente:
I. persoanele juridice:
1.    copia autentificata sau originalul Certificatului de inmatriculare emis de Registru Comertului;
2.    dovada depunerii garantiei de participare la licitatie;
3.    imputernicirea acordata persoanei fizice care reprezinta persoana juridica la licitatie;
4.    declaratia de participare la licitatie si de acceptare a conditiilor.
II. persoanele fizice:
1.    actul de identitate in original si copie;
2.    dovada depunerii garantiei de participare la licitatie.
3.    declaratia de participare la licitatie si de acceptare a conditiilor.
4.    procura notariala in cazul in care licitatia se face prin mandatar.

Art.6 Dupa verificare conditiilor de participare si dupa inregistrare, fiecare participant va fi validat prin primirea un numar de ordine cu care se va identifica pe parcursul desfasurarii licitatiei si in baza caruia va avea acces in sala in care urmeaza sa se desfasoare licitatia.

Art.7  Garantia de participare se depune si sub forma unei scrisori de garantie bancara emisa de o banca romana.

Art.8 Persoana care a castigat licitatia este obligata sa plateasca pretul final de vanzare a terenului si sa incheie contractul de vanzare-cumparare in termen de maximum 15 zile sub sanctiunea anularii rezultatului licitatiei si retinerii de catre Colegiul Medicilor din Romania a garantiei de participare.

Art.9 La sfarsitul licitatiei, comisia de licitatie va intocmi un proces-verbal in care se vor consemna:
a)    numele si prenumele membrilor comisiei de licitatie prezenti;
b)    ora inceperii licitatiei;
c)     datele de identificare a ofertantilor precum si, pentru fiecare in parte, numarul de identificare pe parcursul licitarii;
d)    valoarea finala a pretului cu care s-a adjudecat vanzarea terenului;
e)    datele de identificare a castigatorului licitatiei;
f)    daca pe parcursul licitatiei au existat incidente si descrierea acestora si a modului lor de solutionare;

Art.10 Daca la data organizarii licitatiei nu se prezinta un numar de cel putin trei ofertanti validati, licitatia se va relua la o data ulterioara stabilita de comisia de licitatii. Participantii au dreptul de a solicita restituirea garantiei de participare daca nu mai doresc sa participe si la urmatoarea licitatiei.

Art.11 Ofertantii care au participat la licitatie vor fi anuntati individual despre data organizarii noii licitatii si despre eventualele noii conditii de desfasurare a acesteia.

Art.12 Separat de pretul de adjudecare, castigatorul licitatiei va suporta TVA precum si cheltuielile legate de transmiterea proprietatii asupra terenului.

Art.13 Dosarul final al licitatiei se va inainta  Biroului Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania.