Decizia nr. 2 din 23 ianuarie 2009

privind stabilirea sistemului de credite de educaţie medicală continuă, pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecţionare profesională a medicilor, a criteriilor şi normelor de acreditare a educaţiei medicale continue, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă
În temeiul art. 406,414 şi 431din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România decide: Art. 1. – Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă totalitatea activităţilor planificate de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de medici în vederea dobândirii sau îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini profesionale, în scopul creşterii calităţii actului medical şi nivelului de performanţă în domeniul respectiv în beneficiul  asistenţei medicale a pacientului.
Art. 2. – Managementul activităţilor de EMC este realizat de Colegiul Medicilor din România prin Programul naţional de educaţie medicală continuă, în conformitate cu procedurile prevăzute în prezenta decizie, cu directivele şi recomandările Comunităţii Europene (CE) sau cu înţelegerile şi recunoaşterile mutuale asupra creditelor, stabilite cu Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti/ Consiliul European de Acreditare a Educaţiei Medicale Continue (UEMS/EACCME) precum şi cu alte autorităţi sau organisme profesionale medicale europene si naţionale implicate, prin natura funcţionării lor, în activităţile de educaţie sau dezvoltare profesională continuă a medicilor.
Art. 3. – (1) Activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite credite EMC.
(2) Creditele EMC se acordă prin raportare la orele efective petrecute în activitatea de EMC. Pentru o oră efectivă de activitate de EMC se acordă cel mult un credit EMC. Pentru o zi de activitate efectivă se acordă maximum 6 credite EMC. Echivalenţa cu sistemele de creditare anterioară este: un credit EMC este egal cu o oră de EMC.
(3) Creditele obţinute de medici în urma participării la activităţile de EMC contribuie la alcătuirea punctajului profesional al medicului.
4) Evaluarea punctajului profesional al medicului se face periodic, la un interval calculat calendaristic de 5 ani.
5) Prin excepţie, pentru medicii care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege, procedura evaluării se face şi anual, în baza cererii de prelungire a activităţii.
Art. 4. – (1) Numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este de 200 de credite EMC pe parcursul a 5 ani stabilite la data evaluării, sau de 40 de credite EMC anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii.
(2) Participarea la activităţile de EMC trebuie să fie preponderent în domeniul de specialitate. Se admite ca maximum o treime din punctajul minim să fie reprezentată prin activităţi educaţionale din alte domenii medicale decât specialitatea de bază.
(3) În mod obligatoriu, cel puţin o treime din creditele EMC necesare trebuie să fie reprezentată de participări la cursuri.
Art. 5. (1) Fiecare membru al Colegiului Medicilor din România are obligaţia de a participa la programul de EMC şi de a cumula cel puţin numărul de credite EMC stabilit.
2) În cazul în care nu realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la art. 3 alin. (4), dreptul de liberă practică al medicului se suspendă, conform legii, până la realizarea numărului de credite respectiv.
Art. 6. – (1) Membrii Colegiului Medicilor din România au obligaţia de a ţine evidenţa propriului punctaj profesional.
2) Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, face calcularea, evaluarea şi verificarea respectării obligaţiilor impuse de art. 4 şi 5 în următoarele situaţii:
a) la avizarea anuală;
b) cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;
c) după împlinirea vârstei de pensionare, dacă se solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii;
d) la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri şi examene;
e) la transferul dintr-un Colegiu teritorial în altul;
f) ori de câte ori Consiliul Colegiului Teritorial consideră necesar.
Art. 7. – Acreditarea furnizorilor şi creditarea formelor de EMC organizate de aceştia se fac de către Colegiul Medicilor din România, la nivel naţional.
Art. 8. – (1) Criteriile de creditare a formelor de EMC şi Normele de acreditare a furnizorilor de EMC vor constitui baza de elaborare şi aplicare a Programului naţional de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor din România şi sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 , care fac parte integrantă din prezenta decizie.
(2) Cererea-tip de creditare a formelor de EMC, cererea-tip de acreditare a furnizorilor de EMC, precum şi fişa publicaţiei pentru înscrierea furnizorilor în Nomenclatorul de publicaţii medicale al Colegiului Medicilor din România sunt prevăzute în anexele nr. 3, 4 şi 5, care fac parte integrantă din prezenta decizie.
(3) Modelul-tip de elaborare a unui program (curs) de formare profesională continuă creditabil ca EMC este prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta decizie.
(4) Modelul-tip de certificat de absolvire şi modelul-tip de certificat de participare sunt prevăzute în anexele nr. 7 şi, respectiv, 8, care fac parte integrantă din prezenta decizie.
Art.9. Colegiul Medicilor din România ţine evidenţa formelor de EMC creditate şi publică un raport anual al acestora.
Art.10. Colegiul Medicilor din România va evidenţia activitatea deosebit de bună a furnizorilor în dezvoltarea EMC prin includerea acestei activităţi în criteriile de acordare a premiilor anuale de excelenţă Colegiul Medicilor din România.
Art. 11. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Colegiului Medicilor din România,
VASILE ASTĂRĂSTOAE
Bucureşti, 23 ianuarie 2009 .
Nr. 2
ANEXA Nr. 1
Criteriu
de creditare a formelor de educaţie medicală continuă
Art. 1. – Colegiul Medicilor din România creditează ca forme de educaţie medicală continuă, denumite în continuare forme de EMC, formele de învăţământ postuniversitar medical uman, formele de educaţie permanentă medicală, precum şi manifestări şi activităţi cu caracter ştiinţific.
Art. 2. – Formele de învăţământ postuniversitar medical uman cuprind:
a) forme de EMC propriu-zise, reprezentate de cursurile de învăţământ postuniversitar şi de cursurile de învăţământ postuniversitar la distanţă;
b) alte forme de învăţământ postuniversitar, creditate ca titluri şi calificări profesionale ce se adaugă la creditarea EMC pentru calculul punctajului medicului, reprezentate de: rezidenţiat, specializarea în domeniul unei alte specialităţi faţă de cea de bază, dobândirea de atestate de studii complementare, masterat şi doctorat.
Art. 3. – Formele de educaţie permanentă medicală sunt reprezentate de cursurile de educaţie permanentă sau formare continuă medicală, ateliere de formare profesională continuă şi stagii practice de perfecţionare profesională sau de adaptare ori readaptare profesională.
Art. 4. – Manifestările şi activităţile cu caracter ştiinţific creditate de Colegiul Medicilor din România cuprind:
a) manifestări ştiinţifice, reprezentate de congrese, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni ştiinţifice,
b) publicarea de materiale ştiinţifice medicale, respectiv articole, în reviste medicale, capitole de carte, cărţi, monografii, tratate, manuale, editare de carte medicală.
Art. 5. – Criteriile generale de creditare a cursurilor şi manifestărilor ştiinţifice sunt:
a)prezenţa pe toată durata de desfăşurare a  programului de EMC este obligatorie; nerespectarea acestui criteriu conduce la neacordarea creditelor persoanei respective;
b) numărul maxim de credite acordate pentru un program este de 60 de credite EMC;
c) durata maximă a unei singure prelegeri este de două ore. Durata discuţiilor nu poate depăşi un sfert din durata sesiunii şi este necesară o pauză de minimum 15 minute la fiecare două ore de program;
d) cursurile postuniversitare în cadrul unei manifestări ştiinţifice se pot credita separat numai dacă nu se suprapun cu programul manifestării şi dacă sunt organizate cu avizul sau în colaborare cu furnizori acreditaţi de Colegiul Medicilor din România pentru organizarea de cursuri, în limita a 6 ore de program creditat pe zi;
e) simpozioanele sau alte manifestări informale, satelit unor manifestări ştiinţifice majore, nu se creditează separat, suplimentar faţă de programul de bază, desfăşurat între momentele de „deschidere” şi „închidere” stabilite de furnizor;
f) sesiunile paralele de comunicări se creditează o singură dată, la nivelul duratei maxime efective, un participant neputând fi în acelaşi timp în două locaţii;
g) numărul de credite acordate pentru orice formă de EMC va fi exprimat în numere întregi, rotunjirea făcându-se la 50 de sutimi;
h) nu pot fi introduse în calcul creditările obţinute pentru participarea la mai multe programe de EMC desfăşurate în aceeaşi perioadă de timp.
Art. 6. – (1) Orice formă de EMC se creditează în baza cererii de creditare tip, prezentată în anexa nr. 3, completată de furnizorul de EMC, însoţită de programul detaliat pe ore al cursului sau manifestării ştiinţifice.
(2) Cererea de creditare a manifestărilor naţionale se depune la Colegiul Medicilor din România, iar cererea de creditare a manifestărilor locale sau regionale, la colegiile teritoriale, cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii programului.
(3) Pentru cursurile de formare profesională continuă, alături de cererea menţionată în paragraful precedent, se va anexa şi o prezentare succintă a programului de formare, elaborată în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 6, ce face parte inegrantă din prezenta decizie, precum şi CV-urile şi copiile atestatelor dobândite de formatorii ce susţin programul în cauză. Pentru programele de învăţământ postuniversitar, ca şi pentru cadrele didactice autohtone, procedura de mai sus este acoperită de girul instituţiei de învăţământ superior medical ce avizează organizarea programului. În cazul în care programele se organizează cu cadre didactice din afara României sunt necesare CV-urile şi documentele de atestare a calificării didactice.
(4) După terminarea programului de EMC, indiferent de forma sa, organizatorii au obligaţia de a trimite Colegiului Medicilor din România, respectiv colegiilor teritoriale, lista participanţilor atât în formă tipărită, cât şi în format electronic, care trebuie să cuprindă următoarele rubrici: numele şi prenumele, codul numeric personal, specialitatea, gradul profesional şi locul de muncă. Furnizorul are, de asemenea, obligaţia de a trimite un raport asupra desfăşurării evenimentului educaţional şi al evaluărilor precizate la anexa nr. 6.
Art. 7. – Creditarea cursurilor de învăţământ postuniversitar şi de educaţie permanentă se face în funcţie de următoarele criterii:
a) durata efectivă a programului;
b) existenţa unui stagiu practic asociat programului.
c) existenţa unei structurări a programului de EMC specific principiilor formării profesionale a adultului (cf. anexei nr. 6).
Art. 8. – Normele de creditare pentru formele precizate la art. 5 sunt:
a) creditarea pregătirii teoretice se face în funcţie de numărul de ore efective, incluzând şi demonstraţiile practice făcute de cadrul didactic sau formator;
b) metodele de dinamică de grup, de tip Balint, se creditează cu 75% din durata efectivă;
c) cursurile ce demonstrează existenţa unui stagiu practic asociat se creditează cu 125% faţă de durata efectivă a cursului teoretic;
d) programele care conţin peste 75% activitate practică se creditează în funcţie de orele efective de activitate;
e) cadrele didactice precum şi formatorii atestaţi care ţin cursuri creditate de Colegiul Medicilor din România vor fi creditaţi cu numărul de ore efective prestate de fiecare, înmulţit cu 2;
f) pentru activitatea coordonatorilor de stagii practice de instruire care nu sunt cadre didactice, stagii programate şi organizate pentru studenţi în medicină, stagiari, rezidenţi sau medici, inclusiv pentru programele de pregătire extra-universitară în vederea obţinerii  de atestate de studii complementare şi stagiile de readaptare profesională în cazul întreruperii activităţii mai mult de 5 ani, se acordă un număr de 40 de credite EMC pe an, în baza unei dovezi de activitate de cel puţin două luni pe an;
g) participarea la cursuri şi stagii practice în străinătate, creditate de o societate sau organism profesional european, american ori internaţional, este creditată cu numărul de credite europene (sau internaţionale) conferite de organismul european (internaţional);
h) participarea la un curs în străinătate, care nu are creditare internaţională înscrisă pe certificatul de absolvire, se creditează cu de 6 ori numărul zilelor de curs, maximum 60 de credite pe curs;
i) stagiile practice şi schimburile de experienţă efectuate în străinătate, care nu au creditare internaţională, nu se creditează.
Art. 9. – Creditarea cursurilor de EMC la distanţă, denumite în continuare EMCD, se face pentru următoarele tipuri de programe:
a) programe de EMCD prin poştă, caracterizate prin punerea în posesia cursantului a suportului educaţional sub formă tipărită, CD sau e-mail personalizat, suport ce asigură integral baza pentru procesul de autoînvăţare, cu asigurarea evaluării finale prin testare în sesiune directă, faţă în faţă, prin chestionar tipărit trimis prin corespondenţă poştală sau prin Internet, în situaţia revistelor în format electronic;
b) programe de EMCD prin Internet, on-line, interactive fie prin suportul informaţional oferit, cu link-uri şi portaluri specifice, fie prin consultanţă cu tutori de program acreditaţi, cu asigurarea unei testări finale securizate, tot prin acces on-line personalizat sau testare scrisă în sală.
Art. 10. – Criteriile de creditare a EMCD sunt:
a) durata parcurgerii programului şi învăţării efective a acestuia în scopul atingerii obiectivelor de învăţare, care se apreciază prin testare pe lot-pilot organizată de furnizor, în limitele a cel mult 18 ore pe program;
b) pentru articole de revistă se admit 5-8 pagini tipărite, cu cel mult două figuri sau tabele incluse pe pagină, corespunzător la două ore efective de asimilare;
c) testul de evaluare pentru EMCD prin articole de revistă va conţine minimum 10 întrebări, cu prag de promovare de răspuns corect la minimum 75% din întrebări;
d) pentru programe pe Internet se consideră 3-5 pagini web 2000 de caractere pe pagină şi cu trimitere la maximum două figuri sau tabele, corespunzătoare la o oră de învăţare efectivă, respectiv 1 credit de EMC;
e) testul de evaluare pentru programe de EMCD prin Internet va permite un acces pentru maximum două încercări, va conţine un număr minim de 10 întrebări pentru fiecare 6 ore efective, cu un prag de promovare de răspuns corect la minimum 75% din întrebări.
Art. 11. – Normele de creditare stabilite pentru EMCD sunt:
a) pentru EMCD prin articole de revistă se acordă maximum două credite EMC pe număr;
b) programele de EMCD prin Internet se creditează în funcţie de durata apreciată de învăţare efectivă, maximum 18 ore pe program, corespunzătoare la 18 credite EMC;
c) intervalul minim acceptat între două participări la programe de EMCD este de 30 de zile; în cazul participării în aceeaşi perioadă la două programe de EMCD prin Internet, se iau în calcul creditele acordate pentru un singur program, cel cu mai multe credite;
d) participarea la cursuri de EMCD organizate şi creditate de o universitate sau un organism profesional european ori internaţional este creditată cu numărul de credite europene sau internaţionale conferite de organismul respectiv;
e) coordonatorii, autorii şi tutorii de programe de EMCD vor fi creditaţi fiecare cu de 3 ori numărul de credite acordat programului respectiv.
Art. 12. – (1) Solicitarea creditării pentru EMCD se face de către furnizorul de EMCD numai la Colegiul Medicilor din România, utilizându-se aceeaşi cerere de creditare tip prezentată în anexa nr. 3, formulată şi depusă cu cel puţin 60 de zile înaintea începerii programului.
(2) Cererea va fi însoţită de un dosar tehnic şi pedagogic al programului educaţional care să cuprindă:
a) elemente de demonstrare, respectiv: modul de funcţionare globală a programului, existenţa unui server dedicat procesului EMC on-line, a unui soft de gestiune pentru conţinutul de material ştiinţific, a unui soft proprietar sau adaptat pentru evidenţa utilizatorilor, o echipă tehnică de producţie alcătuită din medici şi informaticieni, o schemă cu structura bazelor de date şi utilizatori, precum şi o modalitate concretă în care întregul proces să poată fi auditat, cu păstrarea log-urilor de accesare şi compararea cu intrările din baza de date;
b) un proiect sau program de management al cursului, conţinând referiri la: identificarea şi analiza cerinţelor, studiu de fiabilitate, obiective educaţionale, strategie de implementare, analiza resurselor, evaluarea cunoştinţelor, evaluarea proiectului.
(3) Organizatorii au obligaţia să trimită, după terminarea programului respectiv, lista participanţilor, incluzând CNP al medicului, în format electronic.
Art. 13. – Creditarea manifestărilor ştiinţifice se face în funcţie de criteriile legate de:
a) nivelul de desfăşurare a manifestării: local/regional, naţional (sau internaţional);
b) durata efectivă a programului ştiinţific.
Art. 14. – Normele de creditare pentru manifestările ştiinţifice sunt:
a) manifestările locale/regionale vor primi un număr de credite EMC egal cu 75% din durata efectivă;
b) manifestările naţionale vor primi un număr de credite egal cu durata efectivă; un furnizor nu poate organiza decât cel mult două asemenea manifestări creditabile naţional pe an. Manifestările organizate de furnizori locali sau regionali nu pot fi considerate ca fiind naţionale şi creditate ca atare;
c) pentru conferenţiere la o manifestare ştiinţifică se acordă de două ori numărul de credite corespunzător manifestării;
d) pentru participarea cu una, până la maximum 3 lucrări, poster sau comunicări orale se adaugă, pentru primul autor, jumătate din numărul de credite corespunzător manifestării pentru fiecare lucrare şi un sfert din numărul de credite pentru fiecare lucrare pentru coautor;
e) participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale creditate de o societate sau organism profesional european, american, internaţional este creditată de Colegiul Medicilor din România cu un număr de credite egal cu numărul de credite europene ori internaţionale conferite de organismul european sau internaţional;
f) participarea la o conferinţă sau congres în străinătate, care nu are creditare internaţională înscrisă pe certificatul de participare, se creditează cu 6 credite pentru fiecare zi de manifestare, fără a putea depăşi 18 credite pe manifestare.
Art. 15. – (1) Invitaţiile de participare la manifestările ştiinţifice vor avea antetul organizatorilor şi semnătura reprezentanţilor acestuia. Ele vor conţine denumirea formei de EMC şi cel puţin un sumar al programului acesteia.
(2) Invitaţia poate conţine denumirea sponsorului, dar nu antetul sau semnătura acestuia.
Art. 16. – (1) Programul va preciza în mod clar organizatorii şi sponsorii şi va conţine toate detaliile de desfăşurare: orele, locul, numele şi titlul ştiinţific sau profesional ale vorbitorilor, titlul exact al comunicării ori conferinţei. Se vor da date exacte privind manifestările satelit, dacă acestea există.
2) Titlul comunicării sau conferinţei nu va conţine denumiri comerciale ale produselor medicamentoase, ci numai Denumirea Comună Internaţională.
(3) Programul va menţiona numărul de credite EMC acordate de Colegiul Medicilor din România. El poate conţine reclame ale sponsorilor.
Art. 17. – (1) Este interzisă deschiderea sau închiderea formei de EMC de către reprezentanţii sponsorului. Acesta poate face doar anunţuri legate de organizarea neştiinţifică, cum ar fi organizarea meselor festive, transportului, altor festivităţi.
(2) Încălcarea regulilor prevăzute la alin. (1) determină sancţionarea organizatorului sau furnizorului.
Art. 18. – (1) În timpul desfăşurării formelor de EMC, este interzisă folosirea exclusivă a denumirii comerciale a produselor medicamentoase. Aceasta trebuie să fie dublată întotdeauna de Denumirea Comună Internaţională.
(2) Sunt permise afişarea în sală de panouri publicitare ale sponsorului, precum şi distribuirea de materiale promoţionale participanţilor.
Art. 19. – Creditarea publicaţiilor medicale se face numai pentru revistele incluse în Nomenclatorul publicaţiilor medicale acreditate de Colegiul Medicilor din România.
Art. 20. – Se acorda credite numai pentru cărţile, manualele sau tratatele medicale publicate de editurile cuprinse în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România; se va solicita editurilor care publică exclusiv sau inclusiv carte medicală să se acrediteze la Colegiul Medicilor din România ca furnizor de EMC.
Art. 21. – Criteriile de includere în Nomenclatorul publicaţiilor medicale şi în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România sunt următoarele:
a) periodicitatea apariţiei; pentru reviste, demonstrarea editării a cel puţin 4 numere pe an;
b) obligativitatea înscrierii în publicaţie a ISSN sau ISBN;
c) acreditarea CNCSIS asigură din oficiu acceptarea de către Colegiul Medicilor din România a publicaţiei;
d) conţinut ştiinţific medical obligatoriu;
e) să asigure în structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, articole generale privind politica sanitară;
f) adresabilitatea medicală: generală sau pe specialităţi, inclusiv medicină de familie;
g) să aibă girul ştiinţific al unei societăţi ştiinţifice, universităţi de medicină etc.;
h) consiliul editorial sau colectivul redacţional să includă şi cadre universitare cu rol de predare.
Art. 22. – Înscrierea în Nomenclatorul publicaţiilor medicale acreditate de Colegiul Medicilor din România şi în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România se face în baza unei cereri-tip prevăzute în anexa nr. 4, la care se anexează, după completare, fişa publicaţiei prezentată în anexa nr. 5.
Art. 23. – Normele de creditare stabilite pentru publicaţiile medicale sunt:
a) articole ştiinţifice în reviste de specialitate catalogate ISI: 200 credite/articol;
b) articole ştiinţifice în reviste de specialitate internaţionale sau româneşti Med-Line: 80 credite/articol;
c) articole ştiinţifice în reviste de specialitate clasificate CNCSIS grupa A: 200 credite/articol; grupa B: 80 credite/articol; grupa C: 25 credite/articol;
d) articole în reviste medicale electronice: 20 credite/articol;
e) articole ştiinţifice în alte reviste medicale sau de jurnalistică medicală acreditate de Colegiul Medicilor din România: 15 credite/articol;
f) clasificarea CNCSIS a publicaţiilor respective se menţionează în Nomenclatorul publicaţiilor medicale acreditate de Colegiul Medicilor din România;
g) capitole de cărţi în tratate de medicină: 100 credite/capitol sub 100 pagini şi 150 credite/capitol peste 100 pagini, ca unic autor;
h) carte sau monografii medicale: 200 credite/carte, ca unic autor;
i) traduceri de carte medicală: 50 credite/carte, ca unic traducător ;
j) existenţa a 2 sau mai mulţi autori pentru un capitol ori carte publicată duce la împărţirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menţionaţi pentru capitolul sau cartea respectivă; Primul autor sau, după caz, autorul corespondent, primeşte 125% din punctajul celorlalţi autori.
k)editor de carte medicală – 150 credite;redactor-şef de revista medicală 40 credite/an
l) un articol publicat în mai multe reviste se punctează o singură dată, la nivelul cel mai ridicat;
m) publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată;
n) comunicarea studiilor de farmacovigilenţă confirmate şi comunicate de Agenţia Naţională a Medicamentului: 10 credite/comunicare;
o) pentru abonamente la reviste medicale: la revistele naţionale cuprinse în Nomenclatorul publicaţiilor medicale acreditate de Colegiul Medicilor din România se acordă 5 credite/abonament anual, iar la reviste din străinătate, indexate Med-Line: 10 credite/abonament anual;
p) pentru abonamentele la revistele medicale din străinătate editate şi traduse parţial sau total în România, creditarea se face ca la revistele naţionale. Pentru publicarea de articole în aceste reviste, se calculează credite ca pentru revistele din străinătate doar la cele cu traducere integrală, ce sunt editate şi recenzate de editura-mamă.
Art. 24. – (1) Certificarea formelor de EMC creditate se face de către colegiile teritoriale, în funcţie de locul de desfăşurare a formei de EMC, ca organizator sau co-organizator alături de furnizorul sau furnizorii de EMC acreditat şi implicat, respectiv acreditaţi şi implicaţi, purtând obligatoriu ştampila colegiului medicilor şi a furnizorului principal, în funcţie de caz, precum şi semnătura preşedintelui sau a vicepreşedintelui departamentului profesional-ştiinţific alături de cea a coordonatorului sau responsabilului de program;
(2) Pentru programele de EMC naţionale, ca şi pentru cursuri, certificarea nu se face de către colegiile medicilor teritoriale, ci direct de către furnizorul de EMC implicat;
(3) În cazul formelor de EMC naţionale  multicentrice, inter-regionale / interjudeţene sau itinerante este necesar informarea sau parteneriatul cu colegiul medicilor teritorial pe teritoriul caruia este organizat evenimentul.
4)În cazul formelor de EMC cared nu au caracter naţional, este obligatoriu avizul sau parteneriatul colegiul medicilor teritorial.
(5) Certificarea programelor de EMCD se va face prin certificate tipărite sau imprimate în original; certificarea se va putea face on-line numai după introducerea în România a unor reglementări legale în acest sens;
(6) Acelaşi regim se aplică şi certificatelor on-line eliberate în străinătate dacă nu au o recunoaştere formală a unor autorităţi profesionale naţionale din ţara respectivă.
Art. 25. – Certificarea se face contra unei taxe echivalente în RON de minimum 50 şi maximum 100 euro pentru fiecare manifestare creditată, stabilită de colegiile teritoriale, şi respectiv contra unei taxe echivalente în RON de 1,5 euro pentru fiecare certificat eliberat unui participant, în cazul în care tipărirea se face de către colegiile medicilor
Art. 26. – (1) Certificarea se face pe certificate-tip, conform modelelor prezentate în anexele nr. 7 şi 8.
(2) Pentru cursurile creditate se eliberează un certificat de absolvire conform modelului prezentat în anexa nr. 6. Acesta va menţiona promovarea probei de evaluare finale stabilite de organizator. Instituţiile de învăţământ superior vor elibera propriul model de certificat de absolvire aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
(3) Pentru manifestări ştiinţifice se eliberează un certificat de participare conform modelului prezentat în anexa nr. 8, care face parte inegrantă din prezenta decizie, cu inscripţionarea inclusiv a siglei colegiului alături de numărul de credite EMC acordate.
Art. 27. – (1) Până în momentul dării în folosinţă a sistemului informatizat de realizare a bazei de date, numărul de înregistrare al certificatului va fi cel din lista de cursanţi sau participanţi ce va fi transmisă la Colegiul Medicilor din România la terminarea programului, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior, a Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar – Bucureşti şi a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar, care au un regim propriu de certificare şi înregistrare şi care trimit listele la Colegiul Medicilor din România, însoţite şi de numărul certificatului eliberat.
(2) După implementarea sistemului informatic la nivelul colegiilor teritoriale, la nivelul Colegiului Medicilor din România se va constitui un registru electronic de evidenţă a datelor de participare la formele de EMC, iar numerele de înregistrare vor fi unice, oferite în momentul creditării formei respective de EMC de către Colegiul Medicilor din România.
Art. 28. – Comisiile şi Departamentele Profesional-Stiinţifice şi de Învăţământ ale CMR la nivel naţional şi/sau teritorial vor inspecta evenimentele de EMC creditate de CMR în vederea evaluării îndeplinirii normelor şi criteriilor prevăzute în prezenta decizie. Aceste evaluări vor putea fi utilizate în vederea consilierii şi/sau retragerii creditării evenimentului. În cazuri grave sau repetate se va retrage acreditarea furnizorului de EMC respectiv.
Art. 29. –  Calcularea punctajului pentru evaluarea profesională a medicilor se face prin totalizarea creditelor EMC obţinute pentru formele de EMC prezentate, la care se adaugă, dacă au fost obţinute în intervalul de 5 ani calculat, o singură dată,  credite pentru titluri profesionale, după cum urmează:
a) obţinerea titlului de medic rezident confirmat de Mnisterul Sănătăţii, prin promovarea concursului de rezidenţiat: 50 de credite EMC;
b) obţinerea titlului de medic specialist, inclusiv dobândirea unei alte specialităţi: 200 de credite EMC;
c) obţinerea unui atestat de studii complementare: 75 de credite EMC;
d) obţinerea titlului de medic primar, inclusiv a doua specialitate: 250 de credite EMC;
e) obţinerea titlului de doctor în medicină: 300 de credite EMC;
f) obţinerea titlului de master: 150 de credite EMC pentru masterele avizate de CMR şi publicate pe site-ul colegiului; creditarea masteratelor organizate începând cu anul 2007 vor fi avizate numai în baza acreditării de către ARACIS;
g) obţinerea titlului de formator acreditat de Ministerul Sănătăţii: 75 de credite EMC;
h) obţinerea titlului de formator de formatori, acreditat de Ministerul Sănătăţii: 100 de credite EMC;
i) statutul de cadru didactic universitar, şef lucrări, conferenţiar sau profesor, inclusiv profesor asociat sau corespondent, (indrumator de doctorat sau asociat) cu activitate confirmată de instituţia universitară: 40 de credite EMC pe an.
ANEXA Nr. 2
Normă
de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă
Art. 1. – Furnizorul de educaţie medicală continuă, denumit în continuare furnizor de EMC, este o instituţie sau o organizaţie cu specific educaţional medical ce asigură managementul formelor de educaţie medicală continuă.
Art. 2. – (1) Tipurile de furnizori de EMC acreditaţi de Colegiul Medicilor din România sunt:
a) furnizorii de învăţământ postuniversitar reprezentaţi de instituţii de învăţământ superior medical, respectiv de universităţi sau facultăţi de medicină legal acreditate;
b) furnizorii de educaţie permanentă sau formare continuă, reprezentaţi de instituţiile de învăţământ superior medical menţionaţi la lit. a), de instituţii cu rol de învăţământ, de colegiile teritoriale, ce pot asigura managementul unui program de formare continuă medicală, precum şi de alte organizaţii recunoscute de Colegiul Medicilor din România, în colaborare cu instituţiile de mai sus;
c) furnizorii de EMC la distanţă, reprezentaţi de instituţiile de învăţământ superior medical menţionate la lit. a) şi de alte centre cu rol de formare la distanţă, numai în colaborare cu o universitate sau facultate de medicină acreditată;
d) furnizorii de manifestări ştiinţifice reprezentaţi de colegiile medicilor, societăţile şi asociaţiile medicale profesionale, instituţiile de învăţământ superior medical menţionate la lit. a), Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Academia de Ştiinţe Medicale, institutele de cercetări medicale, direcţiile/autorităţile de sănătate publică, precum şi alţi furnizori de EMC acreditaţi de Colegiul Medicilor din România;
e) editurile de carte medicală recunoscute de Colegiul Medicilor din România.
(2) Procesul de acreditare a editurilor de carte medicală de către Colegiul Medicilor din România a înveput la data de 1 ianuarie 2007.
Art. 3. – În vederea acreditării de către Colegiul Medicilor din România ca furnizori de EMC, instituţiile sau organizaţiile ce au prevăzut în statutul lor un astfel de rol trebuie să depună un dosar de acreditare care să cuprindă o cerere-tip, prezentată în anexa nr. 4, hotărârea judecătorească de înfiinţare, actul constitutiv, statutul sau regulamentul de funcţionare, dacă există, sau actul normativ prin care au fost înfiinţate.
Art. 4. – Toţi furnizorii de EMC se reacreditează anual.
Art. 5. – (1) Taxa pentru acreditare ca furnizor de EMC reprezintă echivalentul în RON a 300 euro pentru acreditarea iniţială şi a 100 euro pentru reacreditarea anuală.
(2) Pentru furnizorii de EMC care au filiale teritoriale şi recunosc funcţionarea teritorială autonomă a acestora se percepe o taxă suplimentară egală cu jumătate din valorile menţionate la alin. (1), pentru fiecare filială acreditată.
Art. 6. – Criteriile de acreditare ca furnizor de EMC sunt următoarele:
a) să aibă statut de persoană juridică, cu excepţia filialelor fără personalitate juridică, pentru care girează furnizorul de EMC de care depind;
b) să fie o instituţie sau organizaţie medicală cu rol, funcţii şi atribuţiuni prevăzute în statut, fie de învăţământ ori de educaţie permanentă în domeniul medical, pentru formele de educaţie medicală formală, fie profesional-ştiinţifice medicale, pentru formele de educaţie medicală informală;
c) fac excepţie de la prevederile lit. b) instituţiile universitare şi de formare continuă nemedicale legal acreditate, editurile şi organizaţiile sau firmele ce acordă servicii educaţionale tradiţionale ori la distanţă în folosul profesiei medicale;
d) să aibă preocupări şi să promoveze domenii medicale ştiinţific acceptate în lumea medicală modernă;
e) să respecte regulile de activitate non-profit şi de neimplicare în promovarea de produse sau a intereselor unor sponsori;
f) să demonstreze accesul la dotare tehnică pentru desfăşurarea unor activităţi educaţionale;
g) să poată dovedi calificarea şi competenţa profesională şi educaţională a prestatorilor de servicii de EMC, corespunzător formei de EMC pe care o organizează.
h) Începând cu 1 ianuarie 2010, pentru a fi acreditaţi, furnizorii de formare profesională continuă trebuie să se supună unui proces de autoevaluare anuală, care să conducă la stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii formării profesionale continue la nivelul furnizorului, în conformitate cu recomandările europene în domeniu.
i) în vederea realizării obiectivului precizat în paragraful anterior, Colegiul Medicilor din România va iniţia vizite de evaluare şi consiliere a furnizorilor de EMC.
Art. 7. – Firmele producătoare de medicamente sau echipamente medicale nu pot fi organizatori în cadrul programului naţional de EMC.
Art. 8. – Furnizorii formelor de EMC care nu se supun regulilor Programului naţional de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor din România pot pierde această calitate prin decizie a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România.
Art. 9. – Sunt scutite de plata taxelor de acreditare ca furnizor de EMC, taxe prevăzute la art. 5, asociaţiile studenţeşti, cele ale medicilor rezidenţi legal înfiinţate precum şi colegiile medicilor teritoriale.
ANEXA Nr. 3
CERERE DE CREDITARE A FORMELOR DE EMC
Informaţii generale despre instituţia organizatoare
1. Denumirea organizatorului care propune evenimentul educaţional
…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Coordonatorul de program
Nume …………………….             Prenume ……………………    . Titlu …………………
Adresa ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Tel. ………………..    . Fax …………………         Email ……………………………
3. Persoana de contact desemnată de organizator (dacă este diferită de coordonatorul de program)
Nume …………………….         Prenume …………………….         Titlu …………………
Adresa ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Tel. …………………     Fax …………………         Email ……………………………
Informaţii privind evenimentul educaţional propus creditării
1. Tipul de activitate propus
Curs (inclusiv atelier de formare)          [ ]
Congres                     [ ]
Conferinţă                     [ ]
Simpozion                      [ ]
Masă rotundă                     [ ]
Atelier de lucru                  [ ]
Altele
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Titlul
……………………………………………………………………………………

3. Perioada de desfăşurare
………………………………………………………………………………..

4. Locul de desfăşurare………………………………………………………………………………..

5. Grupul ţintă (de menţionat specialitatea medicilor cărora li se adresează)
………………………………………………………………………………..

6. Numărul scontat de participanţi………………………………………………………………………………..

7. Programul ştiinţific exact (va fi ataşat ca anexă)

NB: organizatorul se obligă să anunţe Comisia Naţională de EMC privind orice modificări ulterioare survenite în programul educaţional.

8. Evaluarea evenimentului educaţional
…………………………………………………………………………………………………………

9. Tipul materialelor publicate în legătură cu evenimentul educaţional (se vor anexa)
…………………………………………………………………………………………………………

Informaţii privind finanţarea evenimentului educaţional

1. Denumirea sponsorilor
………………………………………………………………………………………………………….

2. Tipul de activităţi finanţate
……………………………………………………………………………………………………………

3. Alte surse de finanţare
…………………………………………………………………………………………………………..

Declar pe propria răspundere că voi organiza evenimentul educaţional de mai sus în conformitate cu procedurile, criteriile şi normele Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr.2    din 23 ianuarie 2009.

Declar lipsa oricăror interese comerciale directe ale evenimentului educaţional propus pentru creditare.
Data:
Semnătura:

ANEXA Nr. 4

CERERE-TIP DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EMC

Informaţii generale despre instituţie

1. Denumirea instituţiei (organizaţiei)
…………………………………………………………………………………………………………………

2. Coordonatorul de program de EMC
Nume ……………………         Prenume ……………………             Titlu …………………..
Adresa ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Tel. …………………….         Fax …………………….                 Email …………………….

3. Persoana de contact desemnată de instituţie (dacă este diferită de coordonatorul de program
de EMC)
Nume ……………………         Prenume ……………………             Titlu …………………..
Adresa ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Tel. …………………….         Fax …………………….                 Email …………………….

4. Experienţă în organizarea de forme de EMC (de menţionat formele de EMC organizate în
ultimii 3 ani)
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Personalul acreditat să desfăşoare activităţi de EMC (de menţionat titlul profesional-ştiinţific)
………………………………………………………………………………………………………………………..

Infrastructura din dotare

1. Săli de curs şi capacitatea acestora
………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Aparatura de proiecţie şi tipul acesteia
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Capacitatea de a desfăşura aplicaţii practice
……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Posibilităţi de imprimare şi multiplicare
…………………………………………………………………………………………………………………….

Surse de finanţare
……………………………………………………………………………………………………………………..

Data:                                             Semnătura:

ANEXA nr. 5

FIŞA PUBLICAŢIEI PENTRU ÎNSCRIEREA FURNIZORULUI ÎN
NOMENCLATORUL DE PUBLICAŢII MEDICALE AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA
Titlul Publicaţiei :

Editor ştiinţific (Societatea, Organizaţia):

Nr. apariţii/an:

Debut publicistic (anul):

Tiraj:

Nr. ex. vândute/an:                                Adresabilitate dedicată:
(nr. spec.)

Preţ abonament anual

Unde şi cum se face plata abonamentului

Redactor Şef:

Secretar de redacţie:

Persoană de legătură
cu CMR:

Evaluarea calităţii ştiinţifice şi editoriale:

Consiliul (comitetul) editorial:

Consiliul (comitetul) de recenzori – numeric – :

Modalitate de finanţare:

Tiparul executat la:
REDACTOR ŞEF,

ANEXA Nr. 6

MODEL DE PREZENTARE A UNUI PROGRAM DE EMC PENTRU CURS /ATELIER
DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Furnizor EMC principal …………………………………………………………………….………

Co-organizatori sau parteneri ……………………………………………………………….………

Acreditarea şi calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică (cadre didactice
şi/sau formatori) ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Titlul programului ……………………………………………………………………………………………………

Data sau perioada de desfăşurare ………………………………………………………………………………………

Tipul şi numărul de participanţi estimat (minim, maxim şi optim)……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………

Identificarea cerinţelor de formare cărora se adresează ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Analiza acestor nevoi şi motivaţia organizării …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

Rezultate aşteptate …………………………………………………………………………………………….
Obiective educaţionale …………………………………………………………………………………………

Programa de pregătire……………………………………………………………………………………………….

Metodologie didactică utilizată ( mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea şi
asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice)………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

Strategia de organizare (paşi, intrări, ieşiri,resurse, costuri) …………………………………………………….

Evaluare  – a formabililor (de cunoştinţe şi abilităţi)

– a lectorilor (a formatorilor) – chestionar de oipnie

-a programului – chestionar de opinie

ANEXA Nr. 7
MODEL CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Antet                                                                  Antet
furnizor EMC principal            Antet furnizor EMC                     furnizor EMC asociat
(când este unic)
Antet CM teritorial
(dacă nu este furnizor principal)

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Nume şi prenume
D-l/D-na dr. …………………………………………………………………..
forma de EMC
a absolvit ……………………………………………………………………….
titlul cursului
”……………………………………………………………………………..”
locul desfăşurării
desfăşurat la …………………………………………………………………….
în perioada (la data) …………………………., promovând evaluarea finală organizată.

numărul
Cursul (atelierul de formare) a fost creditat de CMR cu ……….. Credite EMC

Coordonator program,           Coordonator program               Coordonator program
ştampilă    (principal)       ştampilă  (când este unic)         ştampilă     (asociat)

Cod                              data eliberării
Seria ……….. Nr. ……….. din …………………….
manifestare

ANEXA Nr. 8

MODEL CERTIFICAT DE PARTICIPARE
Antet                                                                  Antet
furnizor EMC principal            Antet furnizor EMC                     furnizor EMC asociat
(când este unic)
Antet CM teritorial
(dacă nu este furnizor principal)

CERTIFICAT DE PARTICIPARE

Nume şi prenume
D-l/D-na dr. …………………………………………………………………..
forma de EMC
a participat la …………………………………………………………………..
titlul manifestării
”……………………………………………………………………………..”
locul desfăşurării
desfăşurat la …………………………………………………………………….
în perioada (la data) ………………………… .

numărul
Manifestarea a fost creditată de CMR cu ……….. Credite EMC

Coordonator program,           Coordonator program               Coordonator program
ştampilă    (principal)       ştampilă  (când este unic)         ştampilă     (asociat)

Cod                              data eliberării
Seria ……….. Nr. ……….. din …………………….
manifestare