Decizia nr. 10 din 4 septembrie 2009

DECIZIA Nr. 10
privind procedura de transfer a membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial
În temeiul art. 404 şi art. 406 alin.1 lit. a) şi d) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România decide:
Art. 1. – Membrii Colegiului Medicilor din România luaţi în evidenţa unui colegiu teritorial se pot transfera în cadrul altui colegiu teritorial în situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi vor fi luaţi în evidenţa acestuia din urmă în baza următoarelor documente:

1.    Notă de transfer
2.    Copie după documentele suport pentru calitatea de medic (diploma de medic) şi pregătirea profesională ( rezident, specialist, primar),
3.    Copie după actul de identitate cu noul domiciliu, şi, după caz, certificat de căsătorie sau divorţ (numai la schimbarea numelui şi/sau stării civile )
4.    Adeverinţa de încadrare de la noul loc de muncă sau de exercitare a progesiei. Pentru perioadele de întrerupere a activităţii medicale poate fi solicitată copie după cartea de muncă.
5.    Copie după decizia de pensionare (dacă este cazul)
Art.2. – (1) Nota de transfer este prevăzută în Anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta decizie, se eliberează de către colegiul unde este înregistrat medicul în baza unei cereri conform modelului prevăzut în Anexa nr.2 ce face parte integranta din prezenta decizie.
(2) Înaintea eliberării notei de transfer medicul solicitant are obligaţia de a achita la zi cotizaţia datorată către colegiul de unde doreşte să plece.
(3) Cotizaţia plătită în avans se va vira către colegiul unde urmează să se transfere medicul făcându-se menţiune în nota de transfer.

Art.3. – (1) Nota de transfer va fi înmânată, sub semnătură solicitantului, şi poate fi însoţită, la cererea medicului, de copii ale documentelor care au stat la baza acordării Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România.
(2) În registrul de evidenţă al medicilor se va menţiona colegiul la care s-a transferat medicul.

Art.4. – Dacă la nivelul colegiului de unde se transferă medicul s-a înregistrat o sesizare împotriva sa ori a fost declanşată ancheta disciplinară, sesizarea respectiv dosarul disciplinar se vor transmite colegiului la care medicul se transferă.

Art.5. – (1)  La luarea în evidenţă a medicului de către noul colegiu teritorial se va emite un nou Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România cu un cod corespunzător, şi-l va reţine pe cel anterior.
(2) Colegiul teritorial care a luat în evidenţă medicul transferat va comunica Colegiului Medicilor din România noul cod alocat medicului, data luării în evidenţă şi care au fost sumele virate către vechiul colegiu ca fiind cotizaţie plătită în avans.

Art.6. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial Partea I.

PREŞEDINTE

VASILE ASTĂRĂSTOAE

Bucureşti, 04.09.2009
Nr.10
Anexa nr.1
ANTET COLEGIU TERITORIAL

N O T Ă   D E   T R A N S F E R  nr…/…..

Dl./D-na dr. ………………………………

1.
Domiciliul:
2.
Data luării în evidenţă: an/lună/zi
3.
Datele de identificare ale Certificatului de membru
(serie/nr./data eliberării):
4. Data şi locul depunerii jurământului.
5.    Abateri de la deontologie
(de la data înscrierii până în prezent):    A AVUT / NU A AVUT (în eventualitatea unui răspuns pozitiv, se precizează în ce a constat abaterea,  ce sancţiune s-a aplicat şi la ce dată.)
Se transferă Dosar disciplinar nr. …./ ………
6.
Cotizaţia de membru al C.M.R.    a achitat cotizaţia de membru al C.M.R. până la data de …….– respectiv suma de …………………..
Sume transferate …………………
7.
Funcţii ocupate în colegiu.
Se va arăta funcţia şi perioada
8.    Alte menţiuni.
( acte eliberate odată cu Nota de transfer, etc.)

PREŞEDINTE

Anexa nr.2

Domnule Preşedinte

Subsemnatul dr. …………… cu domiciliul în ………………………. membru al Colegiului Medicilor din România din …………. posesor al Certificatului de Membru cu nr. …………… din …………….. vă rog să-mi aprobaţi transferul la Colegiului Medicilor …………………
Motivul transferului îl constituie ………………………………………….
Precizez că până la această dată mi-am exercitat profesia în cadrul ………………………..
Vă rog ca odată cu nota de transfer să-mi fie remise copii ale următoarelor acte din dosarul meu profesional:

Data

Semnătura