Decizia nr. 13 din 04.09.2009

Decizia nr. 13 din 04.09.2009 privind încheierea unui protocol de colaborare
În temeiul  art. 431 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

CONSILIUL NAŢIONAL AL
COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

D E C I D E :

Art. 1  Aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Colegiul Medicilor din România şi Colegiul Psihologilor din România.

Art. 2  Protocolul încheiat este prevăzut în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE

prof. univ. dr. VASILE ASTĂRĂSTOAE

Nr. 13
Bucureşti, 04.09.2009

ANEXA 1

PROTOCOL

Colegiul Medicilor din Romania, reprezentat prin Preşedinte, Prof. univ. dr. Vasile Astarastoae si
Colegiul Psihologilor din Romania, reprezentat prin Presedinte, Prof. univ. dr. Mihai Anitei,
au convenit încheierea prezentului protocol, dupa cum urmeaza:

Art. 1. – (1) Obiectul prezentului protocol îl reprezintă reglementarea raporturilor juridice dintre părţi cu privire la colaborarea ce urmează a fi desfăşurată în vederea identificării unor mijloace de colaborare institutionala si interprofesionala intre cele doua entitati, respectiv intre cele doua profesii.
(2) Părţile se vor sprijini reciproc în vederea îmbunătăţirii activităţii de interes general pe care o desfăşoară, precum si pentru imbunatatirea cadrului institutional si juridic privind reglementarea celor doua profesiuni.
Art. 2. – În vederea realizării obiectului propus,  părţile stabilesc următoarele mijloace:
a)    întâlniri periodice între reprezentantii celor două părţi, precum si prin membrii comisiilor de specialitate ale celor doua autoritati profesionale;
b)    constituirea unor comisii comune de lucru, pe baza dispozitiilor reprezentantilor legali ai autoritatilor profesionale, avand o periodicitate stabilita de catre acestia;
c)    acordarea de sprijin reciproc în vederea realizării unor proiecte legislative sau de alta natura, avand ca obiectiv intarirea si dezvoltarea celor doua autoritati profesionale precum si a celor doua profesii liberale;
d)     abţinerea reciproca de la afirmatii publice care ar putea pune in pericol autoritatea vreuneia dintre partile semnatare ale prezentului protocol;
e)    promovarea în comun a unor acţiuni de sensibilizare a opinie publice ori a instituţiilor publice cu atribuţii de decizie în domeniul sanatatii cu privire la deficienţele sistemului de sanatate, respectiv a drepturilor personalului medical si personalului psihologic din domeniu;
f) realizarea unui sistem de recunoastere reciproca a activitatii de formare profesionala continua, potrivit unui sistem de echivalare aprobat de catre reprezentantii legali ale celor doua organizatii profesionale;
g) discutarea oricaror aspecte profesionale si institutionale care afecteaza organizarea si exercitarea celor doua profesii reprezentate de catre partile semnatare.
Art. 3. – (1) Calendarul intalnirilor comune, precum si obiectul acestora este stabilit de comun-acord de catre reprezentantii legali ai Colegiul Medicilor din România si Colegiului Psihologilor din Romania.
(2) Rezultatele negocierilor comisiilor de specialitate vor fi supuse aprobarii reprezentantilor legali ai celor doua organizatii profesionale.
Art. 4. –  Orice litigiu dintre părţile semnatare  ori în legătură cu prezentul protocol se soluţioneaza pe cale amiabilă de către reprezentantii legali ai celor două organizaţii profesionale.
Art.5. – (1) Prezentul Protocol a fost incheiat astazi, _______________, pentru o durata de doi ani, începând cu data semnării acestuia.
(2) Prezentul Protocol a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
LS                                                                                       LS
Presedinte,                                                              Presedinte,
Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae              Prof. univ. dr.  Mihai Anitei