Obtinerea dreptului la liberă practică după o întrerupre mai lungă de 5 ani

Raspunsul se afla in Decizia Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania nr. 15/2007 privind stabilirea procedurii de verificare si atestare a nivelului profesional al medicilor care au intrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de cinci ani.

In temeiul articolului 386 ,406 si 431 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii
Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania

D E C I D E :
Art. 1 (1) In vederea reluarii activitatii medicale dupa o întrerupere mai mare de 5 ani, medicii sunt
obligati sa urmeze un program de readaptare profesionala sub forma unui stagiu practic cu durata de 3,
respectiv 6 luni si sa promoveze o evaluare finala de cunostinte si abilitati.
(2) Reatestarea profesionala îi permite medicului sa îsi recapete calitatea de membru al
Colegiului Medicilor din Romania.
Art. 2 (1) Durata stagiilor va fi de 3 luni pentru medicii de medicina generala, medicii specialisti de
medicina de familie si medicii cu specialitati medicale si paraclinice. Pentru medicii cu specialitati
chirurgicale durata stagiului va fi de 6 luni.
(2) În cazul întreruperii exercitarii profesiei de medic pe o perioada mai mare de 10 ani, prin
exceptie de la prevederile articolului 1), alineatul 1), durata stagiilor va fi de doua ori mai mare,
corespunzator specialitatii.
Art. 3 (1) Stagiile practice de readaptare profesionala se vor desfasura la recomandarea colegiilor
teritoriale, în spitale judetene sau în spitale clinice aflate în centrele universitare.
(2) Pentru specialitatile chirurgicale, pregatirea se face numai în spitale universitare.
(3) Medicii de medicina generala si medicii din specialitatea de medicina de familie vor efectua
stagiul în cabinetele de medicina familiei.
Art. 4 (1) Organizarea programului de readaptare profesionala, inclusiv a evaluarii finale, precum si
reatestarea certificativa, sunt în responsabilitatea colegiilor teritoriale.
(2) Colegiile teritoriale, prin comisiile de specialitate, vor alcatui programele individuale de
pregatire profesionala pentru fiecare solicitare, în functie de specialitate, durata întreruperii si cerintele
generale si individuale de perfectionare si vor desemna un coordonator responsabil de stagiu care va
urmari îndeplinirea obiectivelor educationale stabilite.
Art. 5 (1) Coordonatorii de stagii vor fi selectati dintre cadrele didactice cu functii de predare sau
formatori în specialitatea corespunzatoare ori din randul medicilor primari cu experienta în domeniul
specific.
(2) Coordonatorii desemnati sunt responsabili de calitatea realizarii obiectivelor educationale
stabilite si vor face parte din comisia de examinare.
Art. 6 (1) La finalizarea stagiului, se organizeaza o forma de evaluare finala ce se sustine în fata unei
comisii de examinare.
(2) Examenul va avea loc la nivelul unitatii sanitare unde s-a desfasurat pregatirea si va consta
în sustinerea unei probe scrise si a unei probe practice.
(3) Tematica de examen este cea corespunzatoare specialitatii si gradului profesional în care
medicul urmeaza sa promoveze. Metodologia de examen este stabilita de comisia de examinare.
Art. 7 (1) Fiecare proba este eliminatorie. Evaluarea se face cu note de la 1 la 10, pragul de promovare
fiind de 7 pentru fiecare proba. Media finala va fi media aritmetica obtinuta la cele doua probe.
(2) La sfarsitul probelor, notele obtinute si media finala vor fi mentionate într-un catalog, care
va fi semnat de întreaga comisie de examinare. Totodata, comisia va elabora un proces verbal în care se
va consemna modul de desfasurare a examenului.
(3) În situatia în care medicul a atins sau depasit pragul de promovare, comisia de examinare va
mentiona în procesul verbal recomandarea de a acorda candidatului declarat promovat, dreptul de a fi
reprimit în randul membrilor Colegiului Medicilor din Romania si, implicit, în baza re-atestarii
profesionale, de a primi dreptul de libera practica.
Art. 8 (1) Medicii care participa la acest program beneficiaza de acordarea unui numar de 40 credite
EMC.
(2) Pentru activitatea desfasurata, în baza adeverintei eliberate în acest sens, de colegiile teritoriale, coordonatorii vor beneficia de acordarea unui numar de 50 credite EMC pentru fiecare persoana îndrumata. Un coordonator poate pregati cel mult doi medici pe an.
Art. 9 Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al Romaniei intra în vigoare de la data
publicarii.
Bucuresti, 25 mai 2007