Decizia nr. 1 din 17.02.2012

 

Decizia nr. 1

din 17.02.2012

privind înfiinţarea unei Comisii de Litigii la nivelulConsiliului Naţional al Colegiului Medicilor din Romania

 În temeiul  art. 412 lit. m) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, art. 38 alin 1 din Statutul Colegiului Medicilor din România, raportat la prevederile Cap.VII –Soluţionarea Litigiilor, art. 122-125 din acelaşi Statut , şi

Luand in considerare necesitatea soluţionării sesizării transmise de Colegiul Medicilor Dâmboviţa si înregistrată la nivelul Colegiului Medicilor din România sub nr. 6877 din 12.12.2011, formulată de domnii doctori Sorin Bulgariu şi Ahmed Hussein împotriva domnului dr. Jean Popescu şi a doamnei dr. Carmen Marcu – ambii membrii în organele de conducere de la nivel teritorial,

 

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL

COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

D E C I D E :

 

Art. 1   Înfiinţarea unei Comisii de Litigii la nivelul Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România, care va avea următoarea componenţă:

  1. Presedinte – dr. Mircea Zavate ;
  2. Membru – dr. Emilia Stamate ;
  3. Membru – dr. Gheorghe Borcean

 

Art. 2  (1) În vederea stingerii litigiului pe cale amiabilă Comisia prevazuta la art. 1 de mai sus, va convoca părţile în litigiu şi pe baza probelor administrate de către părţi şi a acelora pe care, le va considera  necesare, va încerca soluţionarea amiabilă a litigiului.

(2) La terminarea procedurilor de amiabilizare a părţilor, Comisia de Litigii va încheia un proces–verbal în care va consemna situaţia de fapt, poziţiile părţilor, probele administrate şi rezultatul final.

             (3) Procesul Verbal va fi semnat de către membrii Comisiei şi de către părţi.

Art. 3 (1) Pe durata desfasurarii activitatii, secretariatul tehnic al Comisiei va fi asigurat de Departamentul de Jurisdicţie Profesională al Colegiului Medicilor din România

(2)De asemenea, Comisia va beneficia de intregul suport logistic al Colegiului Medicilor din Romania.

 

Art. 4  Activitatea Comisiei este temporara, aceasta functionand numai pana la solutionarea litigiului.

 

 

PREŞEDINTE

prof. univ. dr. VASILE ASTĂRĂSTOAE

 

 

Nr. 1

Bucureşti, 17.02.2012