Decizia nr. 3 din data de 28.03.2012 privind decontarea unor cheltuieli

În temeiul art. 456 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioareşi art. 93 din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 3/2005, cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL NAŢIONAL AL 

COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

D E C I D E :

Art. 1  Aprobă decontarea din fondurile Colegiului Medicilor din România, a cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă pentru deplasările organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din România efectuate în vederea exercitării mandatului.

 Art. 2  Deplasarea prevăzută la art. 1 reprezintă orice deplasare a unui membru al organelor de conducere din localitatea de reşedinţă, în altă localitate şi efectuată în exercitarea mandatului pentru care a fost ales.

 

PREŞEDINTE

Prof. dr. Vasile Astărăstoae

Bucureşti, 28.03.2012

Nr. 3