DECIZIA Nr. 4 din 28 martie 2012

 

 

 

DECIZIA Nr. 4

din 28 martie 2012

 

pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr.1/2009 privind  eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

În temeiul art. 379, 384, 406 şi 408 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului mr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

 

Art. I Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, cu modificările şi completările ulterioare,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.69 din 05.02.2009 se  modifică după cum urmează:

 

1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11 Avizul prevăzut la articolul 10 se eliberează pe o durată maximă de 1 an de la data emiterii”.

 

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

Art.12. – (1) Persoanele care nu se încadrează în condiţiile art.1 dar care au dreptul de a practica profesia de medic în statul de origine pot exercita profesia de medic pe teritoriul României numai cu caracter ocazional în baza avizului special emis de către Colegiul Medicilor din România conform modelului prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta decizie, anexă care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) vor exercita activitatea medicală exclusiv în cadrul unei unităţi medicale sau de învăţământ medical în scop demonstrativ didactic si umanitar şi numai în perioada expres aprobată.

 

3. La articolul 13 se introduce un nou punct, respectiv punctul 9:

„9. Actele prevăzute la punctele 2, 3 (referitoare la asigurarea medicala), 4 si 5 de mai sus, vor fi depuse atât in limba in care au fost emise – in copii legalizate si apostilate, cat si in limba romana, in copii traduse si legalizate”.

 

4. După art. 13 se introduce un nou articol, articolul 131 cu următorul cuprins:

„Art.131 Cu excepția situațiilor prevăzute de lege, medicii  care nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la articolul 1 nu pot primi aviz de libera practica pe teritoriul României”.

 

5. Paragraful 2) din Anexa 3 se modifică şi va avea urmatorul cuprins:

„Avizul este valabil pe perioada:…………………….(max. 1 an de la data emiterii)”.

 

6. Anexa 4 se modifică după cum urmează :

( 1) Titlul Avizului prevăzut la  Anexa 4  va avea următorul conţinut:

„AVIZ

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Pentru exercitarea activităţii medicale cu caracter ocazional – didactic si umanitar, pe teritoriul României pentru medicii care nu aparţin Uniunii Europene, Spaţiului Economico-European şi Confederaţiei Elveţiei”

(2) Paragraful 3 din Anexa 4 se modifică şi va avea următorul conţinut :

 

“Activitatea medicală are caracter ocazional şi va fi exercitată în unitatea medicală ………………………………………….., va avea caracter didactic, de instruire a personalului medical românesc, de informare, schimb de experienţă sau umanitar.”

 

 

Art. II Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedinte

VASILE ASTĂRĂSTOAE

 

 

Bucureşti, 28 martie 2012.

Nr. 4