Decizia nr. 1 din 18.01.2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 112/27.II.2013

Privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activitaţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi  normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

În temeiul art. 406, 414 şi 431din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

 

Art. 1. – Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă o parte a conceptului mai larg de dezvoltare profesională continuă în domeniul  medical, denumit în continuare DPC şi, constă în totalitatea activităţilor planificate de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de medici în vederea dobândirii, menţinerii sau îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini profesionale, în scopul creşterii nivelului de performanţă în fiecare domeniu de specialitate, a unei practici medicale de înaltă calitate şi a garantării siguranţei pacientului

Art. 2. – Managementul activităţilor de EMC este realizat de Colegiul Medicilor din România prin Programul naţional de educaţie medicală continuă, în conformitate cu procedurile prevăzute în prezenta decizie, cu directivele şi recomandările Uniunii Europene (UE) sau cu înţelegerile şi recunoaşterile mutuale ale creditelor, stabilite cu Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti/Consiliul European de Acreditare a Educaţiei Medicale Continue (UEMS/EACCME), precum şi cu alte autorităţi ori organisme profesionale medicale europene şi naţionale implicate, prin natura funcţionării lor, în activităţile de educaţie sau dezvoltare profesională continuă a medicilor.

Art. 3. – (1) Activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite credite EMC.

(2) Creditele EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv petrecut în activitatea de EMC. Pentru o oră efectivă de activitate de EMC se acordă cel mult un credit EMC. Pentru o zi de activitate efectivă se acordă maximum 6 credite EMC. Echivalenţa cu sistemele de creditare anterioară este: un credit EMC este egal cu o oră de EMC.

(3) Creditele obţinute de medici în urma participării la activităţile de EMC contribuie la alcătuirea punctajului profesional al medicului.

(4) Evaluarea punctajului profesional al medicului se face periodic, la un interval calculat calendaristic de 5 ani.

(5) Prin excepţie, pentru medicii care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege, procedura evaluării se face şi anual, în baza cererii de prelungire a activităţii.

Art. 4. – (1) Numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este de 200, pe parcursul a 5 ani, stabilite la data evaluării, sau de 40, anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii.

(2) Participarea la activităţile de EMC trebuie să fie preponderent în domeniul de specialitate. Se admite ca maximum o treime din punctajul minim să fie reprezentată de activităţi educaţionale din alte domenii medicale decât specialitatea de bază.

(3) În mod obligatoriu, cel puţin o treime din creditele EMC necesare trebuie să fie reprezentată de participări la cursuri.

Art. 5. – (1) Fiecare membru al Colegiului Medicilor din România are obligaţia de a participa la programul de EMC şi de a cumula cel puţin numărul de credite EMC stabilit.

(2) În cazul în care nu realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la art. 3 alin. (4), medicul se suspendă din exercitiul profesiei conform legii, până la realizarea numărului de credite respectiv. Constatarea si comunicarea intră in atributia biroului executiv al colegiului teritorial.

Art. 6. – (1) Membrii Colegiului Medicilor din România au obligaţia de a ţine evidenţa propriului punctaj profesional.

(2) Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, face calcularea, evaluarea şi verificarea respectării obligaţiilor impuse de art. 4 şi 5, în următoarele situaţii:

a) la avizarea anuală;

b) cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;

c) după împlinirea vârstei de pensionare, dacă se solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii;

d) la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri şi examene;

e) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;

f) ori de câte ori consiliul judeţean al colegiului teritorial consideră necesar.

Art. 7.Acreditarea furnizorilor şi creditarea formelor de EMC organizate de aceştia se fac de către Colegiul Medicilor din România la nivel naţional.

Art. 8. – (1) Procedurile standard  de creditare a formelor de EMC, respectiv de acreditare a furnizorilor de EMC constituie baza de elaborare şi aplicare a Programului naţional de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor din România şi sunt prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Cererea-tip de creditare a formelor de EMC, cererea-tip de acreditare a furnizorilor de EMC, precum şi fişa publicaţiei pentru înscrierea furnizorului în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România sunt prevăzute în Anexele nr. 3, 4 şi 5, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

(3) Modelul-tip de prezentare a unui program de formare profesională continuă creditabil ca EMC este prevăzut în Anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta decizie.

(4) Modelul-tip de certificat de absolvire şi modelul-tip de certificat de participare sunt prevăzute în anexele nr. 7 şi 8, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

   (5) Modelul-tip de formă de evaluare a evenimentului EMC este prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 9. – Colegiul Medicilor din România ţine evidenţa formelor de EMC creditate şi publică un raport anual al acestora.

Art.10. Colegiul Medicilor din România va evidenţia activitatea deosebit de bună a furnizorilor în dezvoltarea EMC prin acordarea unor premii anuale de excelenţă.

Art.11. Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România, la propunerea Departamentului Profesional-ştiinţific, poate decide, după caz, respingerea creditării unei manifestări educaționale sau retragerea calității de furnizor de EMC, în cazul încălcării dispozițiilor art.5 lit.j, art.6 alin.(2) şi (3), art.12 alin.(1)  şi (3), art.16 alin.(2) din Anexa nr.1 sau a art.8 din Anexa nr.2

Art. 12. La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, se abrogă Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România  nr.2/2009 privind stabilirea sistemului de credite de educaţie medicală continuă, pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecţionare profesională a medicilor, a criteriilor şi a normelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă, precum şi a normei şi criteriilor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 199 din 30/03/2009

Art. 13. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

VASILE ASTĂRĂSTOAE

Decizia nr 1 2013

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9