Desfăşurarea activităţii medicale cu caracter ocazional pe teritoriul României- medici cetăţeni state terţe (non U.E.)

Desfășurarea activității medicale cu caracter ocazional de către medicii cetățeni străini aparținând statelor terţe Uniunii Europene se desfășoară în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Decizia nr. 9/2014 a Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini(descarcă aici limba romana), modificata prin Decizia nr.1/2015 a Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România (descarcă aici ) pe baza avizului eliberat în acest sens de către Colegiul Medicilor din România prin Departamentul Avizări- Acreditări

Avizul se eliberează în baza următoarelor documente:

1. cererea-tip de emitere a avizului (descarcă aici)

2. documentul de cetăţenie (carte de identitate sau paşaport aflate în termen de valabilitate) – în limba în care a fost emis – în copie legalizată și tradus legalizat în limba română.

3. documentul care atestă echivalarea în scop profesional a titlurilor de medic.

– diplomele, certificatele sau alte titluri de medic dobândite;

– documente emise de autorităţile competente ale statului formator din care să rezulte durata specializării (ani, luni, ore de formare pe săptămâni), curriculumul pregătirii efectuate şi competenţele atestate prin titlul respectiv de medic specialist;

– documente privind experienţa profesională şi educaţia medicală continue însuşite de solicitant, emise de autoritatea competentă statului în care acesta a exercitat profesia;

Documentele de mai sus vor fi depuse în limba în care a fost emis – în copie legalizată şi traduse legalizat în limba română.

4.  polița de asigurare profesională/ protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care beneficiez în statul membru de stabilire. Polița trebuie să fie valabilă pe teritoriul României în specialitatea/specialitățile pentru care se solicită eliberarea avizului –  în limba în care a fost emisă – tradusă legalizat în limba romană.

5. dovada de onorabilitate şi moralitate profesională a medicului (echivalent Good Standing) prestator emisă de autoritatea competentă a statului în care acesta exercită profesia. (documentul va fi eliberat de autoritatea profesională competentă din statul de origine și se află în termen de valabilitate de 3 luni de la data emiterii)- în limba în care a fost emisă – în copie legalizată și tradus legalizat în limba română în original

6. atestat emis de organizaţii recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Colegiul Medicilor din România sau de către centrul de pregătire lingvistic organizat de Colegiul Medicilor din România privind abilităţile lingvistice profesionale necesare pentru a practica în România, la nivel B1 (conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine). Certificatul sau atestatul nu este necesar pentru practicarea ocazională a activităţii în cadrul unor echipe mixte cu medici români;

7. invitaţia unei unităţi medicale româneşti ori a unei instituţii de învăţământ medical;

8. decizia conducerii unităţii medicale prin care se nominalizează medicul sub supravegherea şi responsabilitatea căruia se va desfăşura activitatea medicală pentru care se solicită avizul;

9. dovada achitării echivalentului în lei al sumei de 50 euro reprezentând contravaloarea eliberării avizului. În cazul susţinerii probei de aptitudini prevăzute la lit. d), contravaloarea eliberării avizului este echivalentul în lei al sumei de 150 euro. Pentru acţiunile umanitare şi de voluntariat nu se percepe această taxă.

Achitarea sumei reprezentând contravaloarea eliberării avizului se va face la sediul CMR sau în contul: RO 10 BRDE 441 SV 14549444410 BRD CAROL

10. Procură notarială în original (în situația în care medicul solicitant este reprezentat în relația cu Colegiul Medicilor din România de o persoană legal împuternicită)

     

Dosarul complet care va conține în ordine documentele menționate anterior va fi depus la secretariatul Colegiului Medicilor din România. Dosarele nu se vor trimite prin posta sau curierat, ci vor fi depuse de medicul solicitant sau de persoana imputernicita notarial in acest sens.

Adresa:  Bulevardul Timișoara nr. 15, cod postal 061303

Sector 6, București, România.

 

Program pentru depunere cereri și documente:

Luni – Joi 13.30 – 15.30

Vineri nu se lucrează cu publicul

        

Avizul se emite în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

 

În cazul în care se constată diferenţe între calificările profesionale ale medicului prestator şi formarea impusă în România pentru desfăşurarea activităţii medicalepentru care se solicită avizarea şi acestea nu pot fi compensate prin experienţa profesională a medicului prestator de servicii ori prin cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, validate în mod formal în acest scop de un organism relevant, se comunică medicului solicitant decizia Colegiului Medicilor din România conform căreia este necesară demonstrarea, printr-o probă de aptitudini, a dobândirii cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor care îi lipseau în specialitatea respectivă. Comisia de examinare a aptitudinilor medicului este numită de către Departamentul profesional al Colegiului Medicilor din România dintre specialiştii cu aceeaşi specialitate medicală cu a medicului prestator. Colegiul Medicilor din România decide, în urma susţinerii probei de aptitudini, cu privire la posibilitatea de furnizare a serviciului de către medicul prestator.

 

Durata de exercitare a activităţilor profesionale este de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă maximum 3 luni pe an.