Desfăşurarea activităţii medicale cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României- medici cetăţeni U.E., S.E.E. și ai Confederației Elvețiene

Desfășurarea activității medicale cu caracter temporar/ocazional de către medicii cetățeni străini aparținând țărilor Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene se desfășoară în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Decizia nr. 9/2014 a Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini (descarca aici), modificata prin Decizia nr.1/2015 a Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România (descarca aici) pe baza avizului eliberat în acest sens de către Colegiul Medicilor din România prin Departamentul Avizări- Acreditări.

Avizul se eliberează în baza următoarelor documente:

1. cererea-tip de emitere a avizului (descarcă aici)

2. documentul de cetăţenie (carte de identitate sau paşaport aflate în termen de valabilitate) – în limba în care a fost emis

a) în copie legalizată şi apostilată în original

b) însoțită de traducere legalizată în limba română în original

3. diplomele, certificatele sau alte titluri de medic (inclusiv diploma de licenta, diploma de specialist) prevăzute de lege ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activităţii medicale- în limba în care a fost emis

a) în copie legalizată şi apostilată în original

b) însoțite de traduceri legalizate în limba română în original

4. polița de asigurare profesională/ protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care beneficiez în statul membru de stabilire. Polița trebuie să fie valabilă pe teritoriul României în specialitatea/specialitățile pentru care se solicită eliberarea avizului –  în limba în care a fost emisă – tradusă legalizat în limba romană.

5. dovada (echivalent Good Standing/ Atestat de onorabilitate și moralitate profesională) prin care autorităţile competente ale statelor prevăzute la art. 392 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în care medicul este stabilit, atestă că la data eliberării acestui document medicul solicitant este stabilit legal pe teritoriul lor, deţine titlurile şi calificările necesare exercitării profesiei de medic, nu a suferit suspendări temporare sau definitive ale activităţilor medicale ori condamnări penale rămase definitive. (documentul va fi eliberat de autoritatea profesională competentă din statul de origine și se află în termen de valabilitate de 3 luni de la data emiterii)- în limba în care a fost emis

a) în copie legalizată şi apostilată în original

b) însoțită de traducere legalizată în limba română în original.

6. certificat sau atestat emis de organizaţii recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Colegiul Medicilor din România sau de către centrul de pregătire lingvistic organizat de Colegiul Medicilor din România privind abilităţile lingvistice profesionale necesare pentru a practica în România, la nivel B1 (conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine). Certificatul sau atestatul nu este necesar pentru practicarea ocazională a activităţii în cadrul unor echipe mixte cu medici români;

7. dovada achitării echivalentului în lei al sumei de 50 euro reprezentând contravaloarea eliberării avizului. În cazul susţinerii probei de aptitudini prevăzute la art. 3 alin. (6) al Deciziei nr.9/2014 a CMR, contravaloarea eliberării avizului este echivalentul în lei al sumei de 150 euro. Pentru acţiunile umanitare şi de voluntariat nu se percepe această taxă.

Achitarea sumei reprezentând contravaloarea eliberării avizului se va face la sediul CMR sau în contul: RO 10 BRDE 441 SV 14549444410 BRD CAROL

8. Procură notarială în original (în situația în care medicul solicitant este reprezentat în relația cu Colegiul Medicilor din România de o persoană legal împuternicită)

 

Dosarul complet care va conține în ordine documentele menționate anterior va fi depus la secretariatul Colegiului Medicilor din România. Dosarele nu se vor trimite prin posta sau curierat, ci vor fi depuse de medicul solicitant sau de persoana imputernicita notarial in acest sens!

Adresa:  Strada Pictor Alexandru Romano nr. 14, cod poștal 023965, Sector 2, București, Romania

 

Program pentru depunere cereri și documente:

Luni – Joi 13.30 – 15.30

Vineri nu se lucrează cu publicul

Avizul se emite în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

 

Prin excepţie, termenul de 30 de zile poate fi prelungit în situaţia în care actele doveditoare ale formării profesionale ale medicului solicitant nu întrunesc criteriile de recunoaştere automată stabilite de Normele privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană şi în această situaţie Colegiul Medicilor din România poate efectua o verificare a calificărilor profesionale ale medicului prestator. Verificarea este necesară numai în vederea evitării daunelor grave ce pot fi aduse sănătăţii pacientului ca urmare a lipsei de calificare profesională a medicului prestator şi se va face doar pentru respectarea acestui scop.

În cazul în care se constată diferenţe între calificările profesionale ale medicului prestator şi formarea impusă în România pentru desfăşurarea activităţii medicalepentru care se solicită avizarea şi acestea nu pot fi compensate prin experienţa profesională a medicului prestator de servicii ori prin cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, validate în mod formal în acest scop de un organism relevant, se comunică medicului solicitant decizia Colegiului Medicilor din România conform căreia este necesară demonstrarea, printr-o probă de aptitudini, a dobândirii cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor care îi lipseau în specialitatea respectivă. Comisia de examinare a aptitudinilor medicului este numită de către Departamentul profesional al Colegiului Medicilor din România dintre specialiştii cu aceeaşi specialitate medicală cu a medicului prestator. Colegiul Medicilor din România decide, în urma susţinerii probei de aptitudini, cu privire la posibilitatea de furnizare a serviciului de către medicul prestator.