Reprezentanţii Colegiului Medicilor din România au votat astăzi aprobarea noului statut CMR şi al codului de deontologie medicală

 

Colegiul Medicilor din România este organizaţia profesională naţională a medicilor, fiind o instituţie de interes public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.
CMR are personalitate juridică, este autonom în raport cu orice autoritate publică si are privilegiul acordat de legiuitor sa se autoreglementeze atat ca institutie cat si in interiorul profesiei prin statut si cod de deontologie medicala.

Procesul de modificare a celor două acte normative a început în luna martie, atunci când au fost solicitate propuneri din partea colegiilor teritoriale. Amendamentele au fost analizate atât din punct de vedere legal cât şi din punct de vedere al posibilitaţii punerii în practică precum şi al necesităţii normelor propuse.

Vă prezentăm principalele modificări şi elemente de noutate:

STATUT  –  COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Au fost inserate noi articole pornind de la necesitatea gestionării într-un mod mai riguros a evidenţei membrilor CMR. În acest sens au fost introduse secţiuni dedicate modului de operare a transferului medicilor dintr-un colegiu teritorial în altul, suspendării calităţii de membru – atât la cererea medicului cât şi din motive prevăzute de lege (neplata cotizaţiei, punctaj EMC insuficient, sentinţe penale), încetarea calităţii de membru, registrul unic al medicilor.

Conform noilor modificări aduse Legii nr. 95/2006 de Ordonanta de Urgenta nr. 45/2016, a fost inserat un capitol dedicat mecanismului de alertă prin care CMR informează autoritățile competente din toate celelalte state membre UE, ai unui stat aparținând SEE și ai Confederației Elvețiene cu privire la medicii cărora li s-a restrâns sau interzis de către autoritățile sau instanțele judecătorești naționale să desfășoare pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, activitățile profesionale.

Au fost introduse prevederi de ordin organizatoric privind modul de desfăşurare a şedinţelor Adunării Generale fiind creat mecanismul de informare din timp a reprezentanţilor despre ordinea de zi a şedinţei şi proiectele aflate în dezbatere pentru a da posibilitatea acestora să decidă şi să adopte hotărârile AG în cunoştinţa de cauză. De asemenea, au fost cuprinse şi prevederi care reglementează modul efectiv de desfăşurare a şedinţelor.

Au fost create pârghiile necesare eficientizării activităţii comisiilor de lucru ale Consiliului Naţional al CMR.

Au fost specificate atribuţiile preşedinţilor colegiilor teritoriale, atribuţii ce nu se regăsesc în actuala reglementare.

Au fost revizuite şi sistematizate prevederile ce asigură cadrul legal al desfăşurării anchetei disciplinare, fiind avute în vedere şi motivele instanţelor de judecată care au desfiinţat deciziile adoptate de comisiile de disciplină, respectiv Comisia Superioară de Disciplină.

Au fost introduse termenele şi condiţiile prevăzute de lege pentru radierea sancţiunilor disciplinare, precum şi modalitatea de constatare a radierii.

CODUL DE DEONTOLOGIE MEDICALA    

Plecând de la dreptul pacientului de a fi informat cu privire la starea sa de sănătate, au fost aduse clarificari în ceea ce priveşte obligaţiile ce îi revin medicului de a acţiona strict conform deciziei pacientului, respectiv de a-l informa numai în măsura în care doreşte acest lucru sau de a informa o altă persoană, anume desemnată de pacient.

A fost introdus un nou articol privind principiul transparenţei cu referire la sponsorizările primite de medici.

De asemenea, a fost inserat un nou articol privind concurenţa loială, practicile neloiale sau serviciile gratuite în scop filantropic. A fost definită exhaustiv concurenţa neloiala pentru a proteja interesele profesiei de medic, profesie guvernată de cu totul alte principii decât cele comerciale.