Colegiul Medicilor din România organizează concurs pentru ocuparea a unui post de secretar în cadrul Departamentului Profesional-Ştiinţific şi Învăţământ

Angajarea se va face pentru o norma întreagă (8 ore/zi), pe perioada nedeterminată, cu o perioadă anterioară de probă.

I. Responsabilitățile postului:

 • activități curente, specifice atribuțiilor departamentului conform Statutului CMR
 • activități specifice colaborării CMR cu autoritățile competente naționale, europene și internaționale din domeniul medical;
 • cunoştinţe specifice acreditării furnizorilor de EMC, evaluării şi creditării manifestărilor educaţionale medicale

II.  Condiții generale:

 • cetățenie română și domiciliul stabil în România;
 • cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 • capacitate deplină de exercițiu (aviz de la cabinet de psihiatrie);
 • stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de adeverință medicală cu recomandarea “apt de muncă”;
 • îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute pentru ocuparea postului scos la concurs.

III.  Condiții generale de studii:

 • minimum studii liceale generale sau medicale, cu examen de bacalaureat promovat
 • studiile superioare generale, sau medicale, absolvite cu diplomă de licenţă, constituie un avantaj
 • experienţă în activitatea de secretariat

 IV.  Condiții specifice:

 • cunoaşterea perfectă a limbii române scris şi vorbit
 • cunoștințe de limbă engleză la nivel mediu, scris si vorbit;

cunoștințe și abilități de utilizare a calculatorului, în conformitate cu cerinţele postului;

 • cunoaşterea legislației specifice domeniului medical, după cum urmează:

V.  Bibliografie:

 • Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată (Titlul XII – Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România) și legislația subsecventă internă a Colegiului Medicilor din România;
 • Decizia 1/2013 a CN al CMR, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare (Emitent: Ministerul Sănătății Publice);
 • Statutul CMR;
 • Ordinul nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora (Emitent: Ministerul Sănătății).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor consultative de specialitate ale CMR

VI. Dosarul de concurs:

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs pentru ocuparea postului;
 • Curriculum vitae;
 • copia actului de identitate;
 • copiile  ale titlurilor de calificare, diplomelor de studii și ale altor documente semnificative;
 • adeverințe care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată cu cel mult 3 luni anterior datei concursului de către medicul de familie al candidatului şi un medic specialist psihiatru dintr-o unitate sanitară abilitată.

Dosarele de concurs, complete, se depun la Secretariatul Colegiului Medicilor din România din Bd. Timișoara, nr. 15, sect. 6, București, până la data de 8.06.2018

VII.  Probele de concurs; concursul pentru ocuparea postului constă în:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • interviu şi probă scrisă în limba română şi engleză.
 • proba de evaluare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Concursul se va desfășura la sediul Colegiului Medicilor din România din Bd. Timișoara, nr. 15, sect. 6, București, în data de  14.06.2018,   începând cu ora 11,00.