Raport de activitate al Comisiei Superioare de Disciplină prezentat de Prof. Dr. Radu Vladareanu, la Adunarea Generala din 29 martie 2019

COMISIA SUPERIOARĂ DE DISCIPLINĂ

Raport de activitate 2018

 

Activitatea Comisiei Superioare de Disciplină s-a desfăşurat, de la înființarea sa şi până în prezent, cu îndeplinirea prevederilor Statutului Colegiului Medicilor din România, a Codului de Deontologie Medicală (modificate în cadrul Adunării Generale a C.M.R. din 4 noiembrie 2016) a Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiilor de Disciplină şi a tuturor actelor normative în vigoare, ce au privit direct cauzele dosarelor aflate pe rolul Comisiei Superioare de Disciplină.

 

COMPONENȚA COMISIEI SUPERIOARE DE DISCIPLINĂ

(MANDAT NOIEMBRIE 2017- NOIEMBRIE 2023)

Președinte

Prof. Dr. Eugen  Brătucu

Membri

Conf. Dr. Șerban Berteșteanu

Dr. Eliza Cinteză

Dr. Jean Ciurea

Dr. Evelyn Cristescu

Prof. Asoc. Dr. Habil. Camelia Diaconu

Prof. Dr. Daniela Filipescu

Dr. Tereza Franciuk

Prof. Dr. Beatrice Ioan

Prof. Dr. Dan Mischianu

Dr. Liliana Neștianu

Prof. Dr. Radu Vlădăreanu

Dr. Sorin Vidican

 

Reprezentant Ministerul Sănătății

Gabriela Angheloiu

Secretariat: Mihaela Ionică

Comisia Superioară de Disciplină a adoptat un număr de 180 decizii, corespunzătore celor 180 dosare disciplinare soluționate în decursul anului 2018.

Nr. total dosare disciplinare : 180

Nr. total de cauze în 2018: 267 (cauză=medic intimat)

În acest moment pe rolul Comisiei se mai află alte  85 dosare,  înaintate de Comisia de Jurisdicție a C.M.R.

 

Analizând repartiţia pe specialităţi a cauzelor (anexa 1) se constată că cele mai multe dintre reclamaţii au vizat specialitățile:

 1. OG – 51 cauze
 2. Cardiologie/Medicină internă – 29 cauze
 3. Chirurgie – 28 cauze

Anexa 1

Repartiţia pe specialităţi a cauzelor – 2018

 

Specialităţi Număr medici
Obstetrică-Ginecologie 51
Cardiologie/Med. Internă 29
Chirurgie generală 28
MF/MG 21
Ortopedie/Traumatologie 19
UPU 15
Psihiatrie 12
Neurochirurgie 11
Boli infecțioase, ATI 10
Neurologie 9
Urologie, Pediatrie 8
Chirurgie/Ortopedie pediatrică 7
Medicină legală 6
Gastroenterologie 5
Anatomie patologică, Nefrologie,

Radiologie și imagistică,

Diabet, Nutriție și Boli Metabolice

4
ORL 3
Oftalmologie, Neonatologie, Pneumologie 2
Medicină sportivă, Medicina muncii, Dermatologie,  Neonatologie, Hematologie 1
TOTAL 267

Notă: Numărul medicilor intimați este mai mare decât numărul deciziilor deoarece în unele dosare au existat mai mulți medici intimați în același caz, din aceeași specialitate sau din specialități diferite.

 

În urma analizării dosarelor, Comisia Superioară de Disciplină a adoptat următoarele decizii:

 

 1. Sancţionare, după cum urmează:

– Mustrare      =  12   cauze  din care   1+ cursuri perfecționare

– Avertisment  =   10  cauze

– Vot de blam  =    5   cauze din care   1+ cursuri perfecționare

– Amendă = 1 cauză (1.500 lei)

– Retragerea calității de membru =  1 cauză

 

TOTAL CAUZE CU SANCȚIUNI:  29 cauze

 

 1. Nesancţionare = 208 cauze

 

 1. Alte tipuri de decizii adoptate:

-Trimiterea dosarului înapoi la colegiul teritorial pentru adoptarea unei decizii conform prevederilor legale –    15  cauze

-Respingerea contestaţiei/plângerii ca fiind tardiv introdusă –  14  cauze

Respingerea contestației, întrucât a fost introdusă de o persoană fără calitate procesuală – 1 cauză

 

TOTAL = 267  cauze

 

Pentru soluționarea contestațiilor:

 • Au fost expediate 80 de adrese către diverse instituții, unități medicale, reclamanți, medici intimați, experți, în vederea obținerii documentelor necesare soluționării cauzelor.
 • Au fost audiate 120 de persoane în cadrul Comisiei, atât contestatori cât și medici intimați, pentru a oferi date suplimentare în vederea unei juste și obiective judecăți.

 

În ceea ce privește modul de desfășurare al anchetei disciplinare, au existat următoarele categorii de cauze:

 

ò cauze în care a fost schimbată decizia de la nivel judeţean,

prin agravarea sancţiunii  –   14  cauze

ò cauze în care a fost schimbată decizia de la nivel judeţean, prin micşorarea sancţiunii –    18 cauze       

ò cauze în care  un a fost schimbată decizia de la nivel judeţean,      prin menţinerea deciziei (de sancţionare sau nesancţionare)  223 cauze

ò cauze în care a fost stinsă acţiunea disciplinară împotriva  unor medici, membri în cadrul organelor de conducere ale Colegiilor Medicilor Judeţene, judecaţi conform 443, alin.  (4), din Legea nr. 95/2006 –    12 cauze

 

Analiza sancţiunilor aplicate în funcţie de specialitatea medicului intimat, indică faptul că pe primele trei locuri ca număr de sancţiuni se află specialitățile  (anexa 3):

 

 1. Obstetrică-Ginecologie (8 cauze)
 2. MG/MF (4 cauze)
 3. Chirurgie, Medicină Internă, Ortopedie (3 cauze)

 

Anexa 3

Sancţiuni aplicate (pe specialitatăți) – 2018

Specialităţi MUSTRARE AVERTISMENT VOT  DE  BLAM AMENDĂ RETRAGERE

CALIT.

MEMBRU

CMR

OG 2 4 1 1
MG/MF 2 2
Chirurgie 2 1
Med. internă 2 1
Ortopedie 1 2
Pediatrie 1 1
UPU 1+curs 1+curs
Nefrologie 1
Ch. plastică 1
Urologie 1
Med. muncii 1
Total sancțiuni 12

 

10 5 1 1

TOTAL MEDICI SANCȚIONAȚI – 29

 

Anexa 2

Nr. medici sancționați / medici intimați  / număr decizii adoptate

 2006-2018

 

Ani Medici intimați Medici sancționați Număr decizii CSD
2006 112 19 – 17% 123
2007 135 42 – 31% 118
2008 171 51 – 29,8% 148
2009 157 48 – 30,5% 95
2010 154 38 – 24,6% 106
2011 201 28 –  14% 149
2012 194 24 – 12,37% 136
2013 306 25 – 8.16% 169
2014 192 33 – 17,18% 164
2015 232 23 – 9,91% 157
2016 171 26 – 14,7% 140
2017 102 19 – 19,38% 75
2018 267 29 – 10,86% 180
Total 2.394 405 – 16,91 % 1.760

 

Notă: Numărul medicilor intimați este mai mare decât numărul deciziilor deoarece în unele dosare au existat mai mulți medici intimați în același caz, din aceeași specialitate sau din specialități diferite.

 

 

ASPECTE NECONFORME ÎN DESFĂȘURAREA ANCHETEI DISCIPLINARE SESIZATE  LA NIVELUL C.S.D.  ÎN CURSUL ANULUI 2018

 

Aspecte procedurale:

 

Deficiențe în adoptarea deciziilor de către comisiile de disciplină de la nivelul Colegiilor teritoriale:

 1. a) lipsa emiterii deciziei de Birou Executiv de declanșare a anchetei disciplinare împotriva medicului intimat/medicilor intimați;
 2. b) lipsa dovezilor de convocare/trimitere a deciziilor (confirmări de primire poștale);
 3. c) neindividualizarea medicilor reclamați, ce vor fi supuși anchetei disciplinare – mai mult, declanșarea anchetei disciplinare ”in rem”, fără precizarea medicilor supuși cercetării disciplinare;
 4. d) greșita compunere a completelor de judecată (mai mult de 3 membri, așa cum prevede art. 452, alin. (1) din legea 95/2006);
 5. e) lipsa pronunțării comisiei asupra tuturor medicilor reclamați de pacienți sau aparținători;
 6. f) nerespectarea prevederilor legale privind dreptul la apărare al medicului intimat, respectiv neîncadrarea în termenul legal de trimitere a invitației la audiere sau trimiterea unei copii a plângerii către medicul intimat;

 

Aspecte deontologice

– Lipsa consimțământului informat sau obținerea unui consimțământ eliptic, incomplet: necompletarea rubricilor din fișa de consimțământ și neconsemnarea exactă a tratamentului propus. Se aplică tratamente și intervenții chirurgicale care nu sunt consemnate în formularul de consimțământ informat. Primul consimțământ informat nu este urmat de consimțăminte ulterioare pentru alte aplicații terapeutice adresate complicațiilor apărute.

– Neconsemnarea și neînregistrarea unor controale post-terapeutice în registrul de consultații, neconsemnarea unor consulturi în FO.

– Lipsa semnăturii pacientului, în cazul în care acesta refuză internarea, precum și  lipsa semnăturii martorilor  (medici rezidenți, asistente), care iau parte la discuția cu pacientul, în care acesta își exprimă refuzul pentru internare, intervenție chirurgicală, tratament, etc.

– Neefectuarea unor consulturi interdisciplinare impuse de evoluția pacientului.

– Netrimiterea la examenul anatomo-patologic a pieselor extirpate chirurgical.

– Lipsa consemnării de către medicul curant, în recomandările la externare a recomandării ca pacientul să revină pt. rezultatul anatomo-patologic și definirea atitudinii de urmat în continuare.

– Lipsa de comunicare cu aparținătorii sau comunicarea defectuoasă.

– Netransferarea cazurilor grave către o unitate sanitară cu dotări superioare sau transferul tardiv către acestea, la cererea familiei.

– Neimplicarea unor colegi sau a șefului de secție în evoluția cazurilor grave; lipsa consulturilor de etapă, a unei epicrize de etapă și a unei ”second opinion”.

 

Deficiențe organizatorice în cadrul unităților sanitare:

 • Lipsa secțiilor cu specialități pediatrice care conduce la adresarea cazurilor cu patologii pediatrice în spitale de adulți.
 • Existența unor regulamente interne care perturbă actul medical prin stabilirea circuitului pacienților după reglementări de ordin economic, organizatoric și nu medical.
 • Lipsa aparaturii imagistice, a dotărilor tehnice în general, a liniilor de gardă în specialități care să acopere patologii grave.
 • Lipsa laboratorului de gardă și absența imagisticii după ora 13 în spitalele orășenești și în cele comunale.
 • Întârzierea din partea UPU în ceea ce privește solicitarea consulturilor de specialitate, care survin destul de târziu.

 

Solutiile instanțelor cu privire la deciziile C.S.D. pronunțate în anul 2018 și contestate (de către pacienți sau medicii sancționați)

 

În anul 2018, din cele 180 de decizii adoptate de C.S.D.,  6 decizii au fost contestate în instanță (de către medicii sancționați sau de către pacienți), fiind dispuse următoarele soluții :

 

 

 1. 2 procese finalizate – a fost menținută decizia CSD.
 2. 4 procese – în curs de finalizare.

 

 

În încheiere, drept concluzii, se desprind câteva idei care credem că merită a fi reținute și însușite pentru a fi aplicate. Aceste propuneri vin în sprijinul colegilor noștri, spre a-i pune la adăpost de neplăcerile profesiei. Ar fi păcat ca, datorită unor vicii de procedură, activitatea comisiilor de jurisdicție și de disciplină să fie pusă sub semnul întrebării. Apreciem că îndeplinirea propunerilor ce urmează ar fi în măsură să aducă un plus de siguranță pentru medicii noștri în nobila activitate pe care o desfășoară.

 

 1. Cerem din nou respectarea tururor pașilor legali, de la declanșarea anchetei disciplinare și până la adoptarea deciziilor, în teritoriu. Într-o primă etapă, supravegherea conformității în derularea acestui proces revine comisiilor de jurisdicție și de disciplină din teritoriu. Neregulile trebuie semnalate de către Comisia de Disciplină la nivel teritorial, Comisiilor de Jurisdicție și Birourilor Executive ale Colegiului medicilor din teritoriu, pentru prevenirea unor situații similare.

La nivel național, în a doua etapă, Comisia Superioară de Disciplină va semnala comisiilor de disciplină teritoriale deciziile neconforme, pentru a fi discutate și corectate, spre a nu se mai repeta.

 

 1. Colegiile teritoriale ale medicilor au posibilitatea de a multiplica pe suport de hârtie Broșura Comisiei Superioare de Disciplină  2011, existentă pe site-ul Colegiului Medicilor din România și de a o difuza în comunitatea medicală din județul respectiv. Materialul prezentat în broșură pune la îndemâna medicilor un îndreptar de comportament profesional, deontologic și etic a cărui cunoaștere este capabilă să ferească practicianul de abaterile disciplinare.  Insistăm la colegiile teritoriale să înțeleagă utilitatea acestei măsuri și să facă gestul necesar pentru ca practicianul să primească acest instrument de lucru.

 

Mulțumim pe această cale tuturor colegilor care activează în comisiile teritoriale de jurisdicție și de disciplină, pentru modul adecvat în care am colaborat în toți acești ani, din 2005 și până astăzi.

Mulțumim Comisiei de Jurisdicție a Colegiului Medicilor din România, serviciului juridic al C.M.R., pentru conlucrarea colegială și eficiență.

Mulțumim de asemenea conducerii C.M.R., cu care ne-am sfătuit ori de câte ori a fost nevoie, găsind disponibilitatea și înțelegerea necesare.

 

VĂ MULȚUMIM TUTUROR !