Consultarea dosarelor

cum se realizează
 • Consultarea dosarelor se realizează numai în baza unei cereri și în baza a unei programări telefonice sau prin email la următoarele date de contact: telefon 021 413 88 00 sau 021 413 88 03, e-mail secretariat.jurisdictie@cmr.ro
 • Consultarea dosarelor se va realiza în sediu, în holul de la parter, sub supravegherea vizuală a consilierului angajat al DJP căruia i-a fost repartizat dosarul, care va sta lângă cel ce studiază dosarul pe toată perioada de studiu. În lipsă, consilierul va fi înlocuit de secretara departamentului.

Programul CMR privind consultarea dosarelor CSD

Luni 10:00 - 14:00
Miercuri 10:00 - 14:00
*cu programare în prealabil

Având în vedere măsurile recomandate în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19, vă rugăm să descărcați, să completați electronic și să transmiteți la adresa: office@cmr.ro următoarele formulare:

Vă vom transmite în cel mai scurt timp posibil data programării unei audiențe la sediul CMR pentru obținerea documentelor solicitate, respectiv consultarea dosarului.
Regulamentul organizării și desfășurării activității

Comisiilor de Disciplină

Aprobat prin Decizia nr. 60 din 30 septembrie 2005 a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România

Art.12 Toate sesizările, plângerile – daca conţin elementele prevăzute de art. 109 din  Statutul Colegiului Medicilor din Romania –  îndreptate împotriva unui medic, se vor înregistra in Registrul Intrări –Ieşiri al colegiului.

Plângerea, sesizarea purtând numărul de intrare si data la care a fost primita, se va înainta Biroului Consiliului in prima şedinţa.

Art.13 Biroul consiliului este obligat ca, in prima şedinţa convocata după data primirii sesizării, sa analizeze sesizarea primita si sa adopte o decizie cu una din variantele prevăzute de art. 110 din  Statutul Colegiului Medicilor din România.
Daca biroul consiliului se autosesizează potrivit art.111 din Statutul Colegiului Medicilor din România, se va emite, de asemenea, o decizie care va dispune declanşarea procedurii disciplinare. In decizia de autosesizare se vor menţiona elementele care au stat la baza luării acestei decizii, eventual, acolo unde este cazul, se vor ataşa si dovezile corespunzătoare.

Art.14 Sesizarea împreuna cu decizia biroului consiliului, daca s-a dispus declanşarea procedurii disciplinare, se înaintează către comisia de  jurisdicţie unde se va înregistra in registrul de acţiuni disciplinare.
Numărul de înregistrare a sesizării in Registrul de acţiuni disciplinare va constitui numărul dosarului disciplinar.
După înregistrarea sesizării, secretariatul comisiei de  jurisdicţie o va ataşa deciziei biroului consiliului si in baza numărului de inregistare, potrivit alin.2, va constitui dosarul cauzei.

Art.15 Comisia de jurisdicţie din cadrul colegiului, ori persoane anume desemnate de către aceasta, va efectua cercetarea cauzei disciplinare iar după terminarea cercetării va trimite dosarul către comisia de disciplină cu propunerea de sancţionare ori nesancţionare a medicului cercetat.
Cercetarea disciplinară de la nivelul comisiei de jurisdicţie se va finaliza cu întocmirea de către persoana care a făcut cercetarea a unui referat cu privire la:
a)     prezentarea datelor de identificare a persoanei care a făcut sesizarea;
b)    prezentarea reclamaţiei şi a faptei;
c)    probele administrate;
d)    dacă este cazul, analiza medicală a cazului;
e)    propunerea de sancţionare sau nesancţionare.

Art.16 După întomirea referatului, ancheta disciplinară de la nivelul comisiei de jurisdicţie se consideră terminată iar dosarul se trimite către comisia de disciplină
Acţiunea disciplinară va fi susţinută în faţa comisie de disciplină de către un membru al comisiei de jurisdicţie ori de către o altă persoană din cadrul departamentului de jurisdicţie.

Art.17 Daca decizia biroului consiliului este de respingere a sesizării ca vădit nefondata, un exemplar al  acesteia se va trimite prin scrisoare recomandata persoanei care a făcut sesizarea.
In decizia de respingere a sesizării se va face menţiune despre posibilitatea persoanei care a făcut sesizarea de a contesta aceasta decizie in termen de 30 de zile de la comunicare si ca se va depune contestaţia la sediul colegiului local.     Competenta de soluţionare a  contestaţiei revenine Biroului Executiv al Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România.
In termen de 3 zile de la data primirii contestaţiei, secretarul biroului consiliului colegiului teritorial va înainta contestaţia si sesizarea către Biroul Executiv al Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România.
Dacă Biroul Executiv al Consiliului Naţional consideră că se impune deschiderea unei anchete disciplinare va emite o decizie prin care va dispune declanşarea anchetei disciplinare la nivelul colegiului teritorial.

Art.18 După primirea sesizării si a deciziei biroului consiliului de declanşare a anchetei disciplinare si după constituirea dosarului disciplinar potrivit art.9, comisia de  jurisdicţie va notifica prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire medicul reclamat, cu privire la următoarele aspecte:
a)    începerea anchetei disciplinare;
b)    precizarea pe scurt a obiectului sesizării,
c)    data şi orele prezentării pentru audiere la comisie de  jurisdicţie;
d)    adresa comisiei de disciplină.
La adresa de convocare se va anexa o copie a sesizării.
Medicul va fi informat si va fi convocat cu cel puţin 7 zile înaintea datei la care urmează sa aibă loc  audierea de către comisia de jurisdicţie sau de către o persoană desemnată de aceasta.
Comisia de  jurisdicţie, la solicitarea medicului, poate stabili un alt termen de audiere.

Art.19 Medicul chemat pentru audiere la comisie poate da si explicaţii scrise (aceasta prevedere se va interpreta in sensul ca medicul nu este obligat sa dea explicaţii scrise, dar trebuie sa ştie că, dacă doreşte, are acest drept).
In situaţia în care medicul s-a prezentat la comisia de  jurisdicţie pentru audieri, declaraţiile acestuia vor fi consemnate si ataşate la dosarul disciplinar.
Neprezentarea medicului nu împiedică desfăşurarea procedurilor disciplinare ori judecarea cauzei.
Pe tot parcursul cercetării disciplinare medicul are dreptul să fie audiat.

Art.20 După audierea medicului reclamat şi după administrarea ori căror probe considerate ca fiind necesare soluţionării cauzei, comisia de jurisdicţie trimite dosarul către comisia de disciplină cu propunerea de nesancţionare ori cu propunerea de aplicare a uneia din sancţiunile prevăzute de lege.
Completul de judecată ce va judeca cauza nu este ţinut în soluţia pe care o va pronunţa de propunerea făcută de comisia de jurisdicţie.

Art.21 Primind dosarul disciplinar întocmit de comisia de jurisdicţie,  preşedintele comisiei de disciplină va stabili completul de judecată şi va convoca completul respectiv.
Medicul cercetat va fi convocat potrivit art.10 pentru termenul  la care urmează să fie audiat.
Despre data primului termen de judecată va fi informată şi comisia de jurisdicţie.

Art.22 Medicul reclamat va fi audiat de completul de judecată numai după ce, în prezenta acestuia, reprezentantul comisiei de jurisdicţie citeşte referatul cu privire la cauza disciplinară şi propunerea de sancţionare ori nesancţionare.
Pe tot parcursul  cercetării disciplinare şi judecării cauzei, medicul are dreptul să consulte dosarul disciplinar.

Art.23 Completul de judecată, după caz, va decide  cu privire la următoarele aspecte:
a)    dacă si la ce dată va fi audiată persoana care a făcut sesizarea;
b)    dacă este nevoie să fie audiate şi alte persoane;
c)    dacă este nevoie să fie consultate anumite documente medicale ori alte înscrisuri;
d)    dacă faţă de natura cauzei este necesară, efectuarea unei expertize, consultarea unei comisii de specialitate ori a unor personalităţi în domeniu;
e)     efectuarea unei documentări suplimentare în cauză prin consultarea literaturii medicale de specialitate;
f)    orice alte măsuri necesare unei juste şi corecte soluţionări a cauzei.
Despre toate aceste lucruri se va face menţiune in procesul verbal de şedinţa al  completului de judecată, proces verbal care se va depune,  la dosarul cauzei.

Art.24 Tot în şedinţă, dacă se consideră necesar ca anumite informaţii să fie primite de la diferite instituţii medicale, completul de judecată poate dispune să se facă adresă/adrese la instituţiile respective prin care să fie solicitate datele si informaţiile necesare.
În adresa de solicitare se va menţiona data următoare de întrunire a comisiei de disciplină, dată la care este nevoie de materialele solicitate.

Art.25 Dacă la următoarea şedinţa s-au adunat toate materialele, datele şi informaţiile solicitate de comisia de disciplină, dacă s-au audiat toate persoanele care au fost stabilite, dacă nu mai sunt alte aspecte de lămurit, comisia va analiza toate declaraţiile, probele, înscrisurile, expertizele şi va adopta una din soluţiile prevăzute de art.114 din Statutul Colegiului Medicilor din România. În procesul verbal de sedinţă se vor consemna cele întamplate ori dispuse în acea şedinţă precum, şi dacă este cazul, soluţia adoptata în soluţionarea cauzei disciplinare
Dacă se constată că nu s-au primit toate informaţiile solicitate sau dacă comisia consideră că se impun clarificate unele aspecte ori împrejurări, se va face menţiune despre aceste aspecte în procesul-verbal de şedinta şi se vor dispune măsurile care se impun.

Art.26 Soluţia  adoptată şi consemnată în procesul-verbal de şedintă, va fi materializată sub forma unei decizii scrise, care va trebui să conţină în mod obligatoriu elementele prevazute de art.115 din Statutul Colegiului Medicilor din România, respectiv:
a)    numarul deciziei şi data pronunţării;
b)    componenţa comisiei de disciplină;
c)    descrierea pe scurt a faptei ce a facut obiectul acţiunii disciplinare;
d)    arătarea măsurilor de cercetare a faptei (declaraţiile părţilor, martorii care au fost audiaţi, înscrisurile folosite ca probă, documentele cercetate şi reţinute în soluţionarea cauzei etc.);
e)    faptele, împrejurările care au constituit abaterea disciplinară, deontologică ori de practică medicală şi elementele, argumentele care au format convingerea comisiei de disciplina. Comisia de disciplină va folosi în argumentarea soluţiei pronunţate, atunci cand este cazul şi  posibil, literatura medicală de specialitate, făcându-se, totodată, mentiune in decizia pronuntata despre opiniile stiintifice din literatura medicala, precum si despre elementele de identificare ale materialului stiintific folosit (cursul, tratatul, articolul etc., editura, anul publicarii sau numarul si anul, in cazul revistelor medicale, numarul paginii etc.);
f)    sanctiunea aplicata;
g)    eventualele  măsuri complementare.
h)    temeiul legal al adoptarii ei (articolele din Legea ….. si cele din Codul de deontologie medicala, din regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic sau din regulamentele de ordine interna ori din alte acte normative care au fost incalcate de medicul vinovat);
i)    termenul de contestare si instanta competenta;
j)    semnaturile presedintelui comisiei de disciplina, si stampila institutiei.

Art.27 Decizia de sanctionare si semnarea ei   se comunica persoanelor prevazute de art.116 din Statutul Colegiului Medicilor din România.

Art.28 Contestaţiei împotriva deciziei comisiei de disciplina – depuse la colegiul teritorial,- i se va da un numar de inregistrare si impreuna cu o adresa de inaintare si dosarul cauzei, se va trimite de către preşedintele  colegiului teritorial  se trimte la Colegiul Mediciul din România spre competentă soluţionare.
In adresa de inaintare se va face referire la data inregistrarii contestatiei, si numarul de pagini pe care îl conţine dosarul disciplinar ce se va trimite împreună cu contestaţia.

Art.29 Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din Romînia, primind contestaţia şi dosarul disciplinar îl înaintează comisei de jurisdicţie a Consiliului Naţional spre analiză, o eventuală completare şi constituirea dosarului de recurs ce urmează să se prezente spre soluţionare   Comisiei Superioare de Disciplină

Art.30 Dispozitiile procedurale se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste functionarea Comisiei Superioare de Disciplina.

Art.31 Soluţionănd contestaţia Comisia Superioară de Disciplină, potrivit art.119 din Statutul Colegiului Medicilor din România, după ascultarea părţilor şi, eventual, administrarea tuturor probelor apreciate ca fiind necesare, pronunţă una dintre următoarele soluţii
a)    admite contestaţia şi, pe cale de consecinţă, anulează decizia comisiei de disciplină de la nivel teritorial;
b)    admite în parte contestaţia şi aplică o sancţiune mai mică decât sancţiunea aplicată la nivel local;
c)    respinge contestaţia şi menţine decizia pronunţată de către comisia de disciplină de la nivel teritorial;
d)    aplică una dintre sancţiunile prevăzute de lege.

Art.32 Decizia pronunţată de Comisia Superioară de Disciplină se comunică persoanei care a făcut contestaţia, medicului cercetat disciplinar, colegiului teritorial unde s-a soluţionat la fond cauza disciplinară şi instituţiilor interesate dacă sancţiunea aplicată vizează suspendarea dreptului de liberă precatică ori ridicarea lui.

Art.33 Dosarele solutionate de Comisia Superioara de Disciplina, dupa trecerea termenului de contestare la  instanta judectoreasca ori dupa stingerea litigiului judecatoresc, se vor returna comisiei de disciplina locale.
La Comisia Superioara de Disciplina se va pastra numai un exemplar al deciziei pronuntate.

Componența pentru mandatul 2023-2028

Comisia Superioară de Disciplină

 • Prof. Dr. Radu Vlădăreanu-Președinte     
 • Prof. Dr. Carmen Diana Cimpoeșu
 • Conf. Dr. Eliza Elena Cinteză
 • Dr. Liliana Elena Chițanu
 • Dr. Sorina Chitic
 • Prof. Dr. Camelia Cristina Diaconu             
 • Dr. Carmen Raluca Ghionaru       
 • Dr. Dana Mihaela Jianu  
 • Conf. Dr. Mircea Ovidiu Denis Lupușoru 
 • Prof. Dr. Dan Mischianu
 • Dr. Liliana Neștianu         
 • Dr. Claudia Felicia  Pop 
 • Dr. Sorin Vidican    
 • Dr. Dan Manu – Ministerul Sănătății