Comisia Superioară de Disciplină

Extras din Statutul Colegiului Medicilor din România

Comisia Superioară de Disciplină

Art. 110 – (…) (2) La nivelul Colegiului Medicilor din România se organizează şi funcţionează Comisia superioară de disciplină, independentă de conducerea colegiului, care judecă în complete de 5 membri abaterile săvârşite de membrii organelor de conducere ale colegiilor teritoriale şi contestaţiile formulate împotriva deciziilor comisiilor de disciplină teritoriale.

(3) Unul dintre membrii comisiilor de disciplină, obligatoriu membru al colegiului, este desemnat de direcţiile de sănătate publică, la nivel teritorial, şi de Ministerul Sănătăţii, la nivelul Comisiei superioare de disciplină.

Art. 111 – (1) Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiului teritorial sunt aleşi de către adunarea generală a colegiului teritorial, iar membrii Comisiei superioare de disciplină sunt aleşi de către Adunarea generală naţională.
(2) Membrii comisiilor de disciplină sunt aleşi din rândul medicilor primari cu o vechime în profesie de peste 7 ani şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.
(3) Funcţia de membru al comisiei de disciplină este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul Colegiului Medicilor din România, exceptând calitatea de membru al adunării generale a colegiului teritorial.
(4) Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplină este de 6 ani.
(5) Calitatea de membru al comisiilor de disciplină, respectiv de membru al Comisiei superioare de disciplină încetează prin deces, demisie, pierderea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România, survenirea unor situaţii de nedemnitate sau incompatibilitate ori prin numirea unui alt reprezentant, în cazul membrilor desemnaţi de către Ministerul Sănătăţii sau de direcţia de sănătate publică.

Art. 113. –Alegerea comisiilor de disciplină se va face potrivit unui regulament aprobat de Consiliul naţional.

Art. 130. – (1) Decizia Comisiei superioare de disciplină are valoare de act judecat definitiv şi nu mai poate fi atacată la nivelul Colegiului Medicilor din România.
(2) Împotriva deciziei de sancţionare emise de Comisia superioară de disciplină, în termen de 15 zile de la comunicare, medicul sancţionat poate formula o acţiune în anulare la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea.

Aprobat prin Decizia nr. 12 din 17 decembrie 2021 a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România

Art. 1. – (1) Ancheta disciplinară se realizează cu celeritate de către:
a) Comisia de jurisdicţie profesională a consiliului colegiului teritorial, denumită în continuare Comisia de jurisdicţie profesională teritorială;
b) Comisia de disciplină a colegiului teritorial, denumită în continuare Comisia de disciplină;
c) Comisia de jurisdicţie profesională a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România, denumită în continuare Comisia de jurisdicţie profesională naţională;
d) Comisia superioară de disciplină a Colegiului Medicilor din România, denumită în continuare Comisia superioară de disciplină sau CSD.
(2) Ancheta disciplinară se realizează cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie.
(3) Persoanele implicate în ancheta disciplinară vor acţiona în conformitate cu prevederile legale, fără a se antepronunţa sau a emite opinii personale în timpul desfăşurării anchetei disciplinare sau în afara şedinţelor comisiilor de jurisdicţieşi de disciplină.
Art. 2. – (1) Persoana implicată în desfăşurarea anchetei disciplinare, inclusiv expertul, este incompatibilă de a se pronunţa într-un dosar dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) când şi-a exprimat anterior părerea cu privire la cauza pe care a fost desemnată să o soluţioneze, inclusiv în afara şedinţei comisiei;
b) când există împrejurări care justifică temerea că ea, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor au un interes în legătură cu pricina care se soluţionează;
c) când este soţ, rudă până la gradul al doilea inclusiv cu avocatul ori reprezentantul unei părţi sau dacă este căsătorită cu fratele ori cu sora soţului uneia dintre aceste persoane;
d) când soţul sau fostul său soţ este rudă până la gradul al doilea inclusiv cu vreuna dintre părţi;
e) dacă soţul sau rudele lor până la gradul al doilea, după caz, ocupă funcţia de preşedinte în colegiile teritoriale, respectiv în Colegiul Medicilor din România;
f) dacă între ea, soţul său ori rudele lor până la gradul al doilea, după caz, şi una dintre părţi a existat un litigiu civil sau un dosar penal cu cel mult 5 ani înainte de a fi desemnată să soluţioneze pricina. În cazul plângerilor penale formulate de părţi în cursul anchetei disciplinare persoana devine incompatibilă numai în situaţia punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva sa;
g) dacă este tutore sau curator al uneia dintre părţi;
h) dacă ea, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor au primit cadouri, sponsorizări sau promisiuni de daruri ori alte avantaje de la una dintre părţi sau sunt în relaţii comerciale, asociaţi în firme comerciale;
i) dacă ea, soţul său ori una dintre rudele lor până la gradul al doilea inclusiv sau, după caz, se află în relaţii/situaţii conflictuale documentate, înainte de a fi desemnată să participe în soluţionarea anchetei disciplinare, cu una dintre părţi, soţul ori rudele acesteia până la gradul al doilea inclusiv;
j) dacă expertul ocupă o funcţie în organele de conducere ale colegiilor teritoriale, ale Colegiului Medicilor din România, este membru într-o comisie de disciplină teritorială, respectiv CSD sau ocupă o funcţie administrativă ierarhic superioară faţă de funcţia ocupată de una dintre părţile dosarului.
(2)Dispoziţiilealin. (1) privitoare la soţ se aplică şi în cazul concubinilor.
Art. 3. – (1) Persoanele aflate în una dintre situaţiile de la art. 2 au obligaţia de a-l informa în scris, după caz, pe preşedintele Comisiei de jurisdicţie profesională teritorială sau naţională, al Comisiei de disciplină sau al Comisiei superioare de disciplină, care va decide înlocuirea. În cazul în care preşedintele comisiei se află în una dintre situaţiile de la art. 2, acesta va informa preşedintele colegiului teritorial.
(2) În cazul în care se constată starea de incompatibilitate a unui membru al unei comisii şi acesta nu a informat conform prevederilor alin. (1), preşedintele comisiei din care face parte va dispune înlocuirea acestuia din completul ce urmează a soluţiona cauza.
(3) Nicio persoană implicată în cercetarea sau soluţionarea unei cauze disciplinare nu va putea face declaraţii publice cu privire la cauza respectivă până la soluţionarea ei definitivă.
(4) Procedura disciplinară este o procedură nepublică, toate persoanele implicate în soluţionarea unei cauze disciplinare sunt obligate să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilorşi datelor despre care au luat cunoştinţă până la soluţionarea definitivă a cauzei, inclusiv faţă de organele de conducere ale colegiului teritorial sau naţional.
Art. 4. – (1) Comisiile vor depune diligenţe pentru obţinerea în scris a poziţiei fiecărei părţi implicate în cauza disciplinară.
(2) Contradictorialitatea orală directă se va desfăşura doar în condiţiile în care pentru soluţionarea cauzei este strict necesară, neputându-se altfel soluţiona cauza.
Art. 5. -La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de următoarele elemente:
a) împrejurările în care a fost săvârşită abaterea;
b)condiţiile concrete de lucru;
c) urmările abaterii disciplinare;
d) atitudinea medicului pe parcursul desfăşurării anchetei;
e)existenţa unei sancţiuni disciplinare pentru care nu a intervenit radierea.
Art. 6. – (1) Ancheta disciplinară desfăşurată de Comisia de jurisdicţie profesională teritorială/naţională se realizează în baza Statutului Colegiului Medicilor din România, a Codului deontologic şi a prezentului regulament.
(2) Ancheta disciplinară desfăşurată de Comisia de jurisdicţie profesională teritorială/naţională se va soluţiona cu celeritate într-un termen rezonabil.
(3) Dacă în dosar cercetarea nu se finalizează în termen de 6 luni de la înregistrarea plângerii/contestaţiei, preşedintele Comisiei de jurisdicţie profesională teritorială/naţională va prezenta un raport preşedintelui colegiului teritorial sau Colegiului Medicilor din România în care va justifica cauzele întârzierii în soluţionarea plângerii şi va prezenta un calendar de măsuri pentru remedierea întârzierilor.
(4)Preşedintele va analiza şi va decide măsurile administrative de accelerare în soluţionarea cauzei şi va stabili un termen rezonabil de îndeplinire a fiecărei măsuri şi un termen rezonabil de finalizare a cercetării.
Art. 7. – (1) Comisia de jurisdicţie profesională teritorială este formată din membri ai consiliului colegiului teritorial.
(2) Atât Comisia de jurisdicţie profesională teritorială, cât şi Comisia de jurisdicţie profesională naţională sunt alcătuite dintr-un număr impar de membri.
(3) Membrii Comisiei de jurisdicţie profesională teritorială şi, respectiv, ai Comisiei de jurisdicţie profesională naţională nu pot cumula conform legii această calitate cu cea de membru în comisiile de disciplină de la nivel teritorial, respectiv naţional.
(4) În situaţia în care un membru al Comisiei de jurisdicţie profesională teritorială şi, respectiv, al Comisiei de jurisdicţie profesională naţională care a participat la ancheta disciplinară efectuată într-un dosar a fost ales ulterior în Comisia de disciplină, acesta nu mai poate participa la soluţionareaacelei cauze.
Art. 8. -Preşedintele Comisiei de jurisdicţie profesională teritorială/Preşedintele Comisiei de jurisdicţie profesională naţională are următoarele atribuţii:
a) organizează şi conduce activitatea comisiei;
b) răspunde de buna funcţionare a comisiei;
c) informează organele de conducere ale colegiului despre activitatea comisiei şi despre problemele apărute în cursul desfăşurării cercetărilor disciplinare ale cauzelor;
d) organizează şi conduce activitatea Departamentului de jurisdicţie profesională şi a comisiei de jurisdicţie profesională;
e) dispune repartizarea dosarelor disciplinare către angajaţii Departamentului/comisiei de jurisdicţie profesională şiurmăreşte îndeplinirea obligaţiilor de serviciu de către angajaţii Departamentului de jurisdicţie profesională;
f) ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de comisie, respectiv respectarea termenelor stabilite pentru efectuarea expertizelor, pentru comunicarea documentelor şiinformaţiilor solicitate etc.;
g) prezintă raportul de activitate privind stadiul dosarelor, anual sau ori de câte ori este cazul, în faţa organelor de conducere teritoriale/naţionale.
Art. 9. – (1)Preşedintele Comisiei de disciplină/Preşedintele Comisiei superioare de disciplină are următoarele atribuţii:
a) organizează şi conduce activitatea comisiei;
b) răspunde de buna funcţionare a comisiei;
c) informează organele de conducere ale colegiului teritorial/naţional despre activitatea comisiei şi despre problemele apărute în cursul desfăşurării cercetărilor disciplinare cu privire la aspectele tehnice şi organizatorice ale activităţii interne;
d) prezintă adunării generale raportul anual al activităţii comisiei;
e) prezintă raportul de activitate privind stadiul dosarelor, anual sau ori de câte ori este cazul, în faţa organelor de conducere teritoriale/naţionale.
(2) Repartizarea dosarelor pe completuri de judecată se realizează de către preşedintele Comisiei de disciplină şi, respectiv, preşedintele Comisiei superioare de disciplină în funcţie de specialitatea medicală şicompetenţeledeţinute de membrii comisiei.
(3)Preşedintele poate desemna, în cazuri întemeiate, un membru al comisiei care să îl substituie într-o activitate determinată. Mandatul dat de preşedintele comisiei trebuie să fie scris şi depus la dosarul cauzei.
Art. 10. -Cauzele disciplinare se vor judeca, potrivit legii, de către completuri de judecată formate dintr-un număr de membri după cum urmează:
a) 3 membri pentru comisiile de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale;
b) 5 membri pentru Comisia superioară de disciplină.
Art. 11. – (1) Pe parcursul judecării cauzei disciplinare se va păstra componenţa completului de judecată.
(2) Dacă din motive obiective se impune înlocuirea unui membru al completului de judecată, noul membru va fi desemnat prin decizie a preşedintelui comisiei de disciplină, în baza cererii motivate a membrului aflat în imposibilitate de a mai participa la judecarea cauzei.
(3) Atât cererea membrului aflat în imposibilitate de a mai participa la judecarea cauzei, cât şi decizia preşedintelui comisiei de disciplină vor fi depuse în dosarul disciplinar.
(4) Un membru al completului de judecată înlocuit potrivit alin. (2) nu mai poate participa la judecarea cauzei respective.
Art. 12. – (1)Şedinţele de judecată a cauzelor disciplinare nu sunt publice.
(2) Pe parcursul audierii, medicul, precum şi petentul pot fi asistaţi de avocat.
Art. 13. – (1) Dezbaterile şedinţelor de judecată şi măsurile dispuse vor fi consemnate în procesul-verbal de şedinţă.
(2) Fiecare proces-verbal va fi semnat de membrii completului şi va fi anexat la dosarul cauzei disciplinare.
(3) Procesul-verbal va fi întocmit de persoana care asigură secretariatul completului de judecată, în colaborare cu consilierul/referentul de specialitate.
(4) Audierea părţilor în situaţiiexcepţionale, la solicitarea părţii ce urmează a fi audiată şi numai cu acordul comisiei, poate avea loc prin intermediul mijloacelor electronice (online). În acest caz se va întocmi la nivelul comisiei un proces-verbal de audiere, care va fi transmis părţii audiate pentru a confirma corectitudinea celor consemnate, după care se va depune la dosarul disciplinar.
Art. 14. – (1) Procesul-verbal de şedinţă, întocmit pentru fiecare dosar, va conţine cel puţin următoarele elemente:
a) data la care a avut loc şedinţa;
b) membrii completului;
c)susţinerile membrilor comisiei şi ale persoanelor audiate, expuse în timpul şedinţei;
d) actele, înscrisurile depuse la dosarul cauzei disciplinare în timpul şedinţei;
e) măsurile dispuse în soluţionarea cauzei de către complet;
f) semnăturile membrilor completului şi persoanei care a redactat procesul-verbal.
(2) Procesul-verbal se va depune, împreună cu celelalte documente, la dosarul cauzei disciplinare.
Art. 15. – (1)Comunicările se realizează prin scrisoare trimisă la domiciliu părţii sau la domiciliul/sediul procedural ales şi indicat în mod expres de parte. În situaţia în care, din motive obiective, comunicarea nu poate fi realizată la domiciliu, corespondenţa poate fi transmisă la locul de muncă sau cu poşta electronică dacă partea şi-a dat acordul pentru această modalitate de comunicare.
(2) Toate adresele sau comunicările se vor expedia prin servicii poştale/curierat cu confirmare de primire sau se vor înmâna, sub semnătură de primire, persoanei căreia îi sunt destinate.
(3) Copiile adreselor şi comunicărilor se vor păstra la dosarul cauzei disciplinare împreună cu dovada de comunicare.
Art. 16. -Toate paginile dosarului disciplinar vor fi numerotate în ordinea în care au fost primite (se vor numerota toate documentele care se depun la dosar: plângerea, decizia biroului, adresa de convocare a medicului sau a altor persoane, dovezile de comunicare, actele medicale sau alte documente, declaraţiile martorilor, cereri, plicurile cu datele poştale/alte documente care atestă corespondenţa, AWB-urile etc).
Art. 17. -Dosarul constituit va fi numerotat astfel încât plângerea şi documentele anexate acesteia vor fi primele numerotate, iar actele depuse ulterior vor fi îndosariate şi numerotate în continuare.
Art. 18. – (1) Consultarea dosarelor disciplinare şi, respectiv, obţinerea de fotocopii pe suport hârtie/sau suport electronic după documentele aflate în dosar se va realiza în baza unei cereri formulate de persoana în drept, cerere ce va fi îndosariată în dosarul disciplinar.
(2) Procedura de consultare şiobţinere a copiilor după documentele aflate în dosarul disciplinar se stabileşte prin decizia consiliului colegiului teritorial/naţional.

SECŢIUNEA 1
Înregistrarea plângerii şideclanşareaacţiunii disciplinare
Art. 19. – (1) Plângerea împotriva unui medic se adresează colegiului teritorial al cărui membru este acesta.
(2) Plângerea împotriva unui membru al organelor de conducere ale colegiului teritorial, cu excepţia membrilor în adunarea generală, se depune la colegiul teritorial în care este înscris, care o înaintează Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România în vederea declanşării sau nedeclanşării anchetei disciplinare.
(3) În cazul în care plângerea este îndreptată împotriva mai multor medici, dintre care unul sau mai mulţi sunt în organele de conducere ale colegiului, biroul consiliului colegiului teritorial va decide cu privire la declanşarea sau nedeclanşarea anchetei disciplinare împotriva medicilor care nu deţinfuncţii de conducere, urmând ca pentru ceilalţi să înainteze plângerea Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.
Art. 20. – (1) Toate plângerile se vor înregistra în registratura organizată la nivelul colegiului teritorial.
(2) Plângerea purtând numărul de intrare şi data la care a fost primită şi înregistrată se va înainta Biroului executiv în prima şedinţă.
Art. 21. – (1) Plângerii i se va da curs numai în cazul în care conţine următoarele elemente de identificare:
a) numele, prenumele, domiciliul şi calitatea petentului;
b) numele, prenumele şi locul de muncă ale medicului împotriva căruia se face plângerea;
c) descrierea faptei şi indicarea datei când aceasta a avut loc;
d) prejudiciul fizic şi moral creat pacientului, precum şi solicitările petentului pe care doreşte să le supună analizei şijudecăţii;
e) semnătura petentului (olografă/electronică).
(2) În cazul în care petentul nu poate indica numele şi prenumele medicului împotriva căruia îşi îndreaptă plângerea, dar face dovada demersurilor în acest sens, colegiul teritorial va solicita unităţilor sanitare în care medicul îşidesfăşoară activitatea informaţiile necesare identificării acestuia.
(3) Plângerea poate fi însoţită de documentele pe care petentul le consideră necesare în dovedirea susţinerilor sale.
(4) Plângerea se va depune personal, prin reprezentant cu împuternicire specială sau poate fi trimisă prin servicii poştale sau de curierat, în original.
(5) Nu se va da curs plângerilor trimise prin e-mail nesemnate electronic, fax ori depuse sau trimise în fotocopii; acestea vor fi considerate ca neîndeplinind criteriile de eligibilitate şi în acest caz se va formula un răspuns în care se vor invoca prevederile prevăzute în Statutul Colegiului Medicilor din România.
(6) În cazul în care plângerea nu conţine elementele necesare soluţionării acesteia, Biroul executiv va solicita, în termen de 15 zile de la înregistrare, completarea plângerii cu elementele necesare soluţionării.
(7) Petentului i se va acorda un termen de 15 zile pentru completarea plângerii.
Art. 22. – (1)Biroul consiliului teritorial analizează plângerea în cel mai scurt termen de la înregistrare şi decide declanşarea sau nedeclanşarea anchetei disciplinare.
(2) Biroul consiliului poate decide nedeclanşarea anchetei disciplinare în următoarele situaţii:
a) în cazul în care plângerea nu este de competenţa organelor colegiale;
b) atunci când plângerea nu conţine elementele necesare soluţionării, dar numai după ce i se va pune în vedere petentului completarea plângerii cu elementele concrete care lipsesc.
(3)Decizia de declanşare a anchetei disciplinare va conţine în mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente:
a) numele petentului;
b) numărul şi data înregistrării plângerii în registratura organizată de colegiul teritorial;
c) numele medicului/medicilor împotriva căruia/cărora se dispune declanşarea anchetei disciplinare;
d)dispoziţii cu privire la declanşarea sau nedeclanşarea anchetei disciplinare şi motivarea în fapt şi în drept.
Art. 23. – (1) Biroul consiliului teritorial se poate sesiza şi poate dispune începerea unei anchete disciplinare şi din oficiu.
(2) În cazul în care în materialul ce stă la baza sesizării din oficiu nu este identificat medicul sau medicii faţă de care urmează să se dispună declanşarea anchetei disciplinare, biroul consiliului va face toate demersurile necesare în vederea identificării acestuia/acestora.
(3) În decizia de sesizare din oficiu se vor menţiona elementele care au stat la baza luării acestei decizii, ataşându-se şi dovezile corespunzătoare. Decizia va conţine cel puţin elementele prevăzute la art. 22 alin. (3) lit. c)şid) din prezentul regulament.
Art. 24. – (1) Decizia biroului consiliului de declanşare sau nedeclanşare a anchetei disciplinare se comunică persoanei care a formulat plângerea şimedicului/medicilor intimat/intimaţi.
(2) Împotriva deciziei de nedeclanşare a anchetei disciplinare persoana care a făcut plângerea poate depune contestaţie la colegiul teritorial a cărui decizie se contestă, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(3)Contestaţia se soluţionează de către Biroul executiv al Consiliului naţional.

SECŢIUNEA a 2-a
Ancheta disciplinară efectuată la nivelul Comisiei de jurisdicţie profesională teritorială
Art. 25. – (1) Dacă s-a dispus declanşarea anchetei disciplinare, plângerea, împreună cu decizia biroului consiliului, se înaintează către Comisia de jurisdicţie profesională teritorială unde se va înregistra într-un registru denumit Registrul general de dosare disciplinare, întocmit după modelul prevăzut la anexa nr. 1.
(2) Numărul de înregistrare a plângerii în Registrul general de dosare disciplinare va constitui numărul dosarului disciplinar.
(3) După înregistrarea plângerii, secretariatul Comisiei de jurisdicţie profesională teritorială o va ataşa deciziei biroului consiliului şi, în baza numărului de înregistrare, potrivit alin. (2), va constitui dosarul cauzei.
(4)Comisia de jurisdicţie profesională teritorială va comunica medicului o copie a deciziei de declanşare a anchetei disciplinare, precum şi o copie a plângerii, chiar şi în format electronic.
Art. 26. – (1) În şedinţă, Comisia de jurisdicţie profesională teritorială va decide şi va consemna în procesul-verbal de şedinţă următoarele aspecte:
a) dacă va fi audiată persoana care a făcut plângerea;
b) data la care va fi audiată persoana care a făcut plângerea;
c) dacă este necesar să fie audiate şi alte persoane;
d) dacă este necesar să fie solicitate documente medicale ori alte înscrisuri;
e) dacă este necesară efectuarea unei expertize sau consultarea unei comisii de specialitate;
f)efectuarea unei documentări suplimentare în cauză prin consultarea literaturii medicale de specialitate;
g) orice alte măsuri necesare unei juste şi corecte soluţionări a cauzei.
(2) Prin grija preşedintelui Comisiei de jurisdicţie profesională teritorială se vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor comisiei, respectiv se vor stabili termene pentru efectuarea expertizelor, termene pentru comunicarea documentelor şiinformaţiilor solicitate etc.
(3) În situaţia în care se constată că dispoziţiileşi termenele nu au fost respectate, preşedintele Comisiei de jurisdicţie profesională teritorială va dispune toate măsurile ce se impun, inclusiv înlocuirea expertului care efectuează expertiza sau a comisiei de specialitate.
Art. 27. – (1) După administrarea probatoriului stabilit în prima şedinţă, în funcţie de complexitatea cauzei şi numai în măsura în care apreciază ca fiind necesar în vederea soluţionării plângerii, Comisia de jurisdicţie profesională teritorială poate dispune şi efectuarea altor expertize de specialitate, precum şi administrarea altor probe utile şi pertinente cauzei.
(2) Suplimentarea probatoriului şi extinderea măsurilor de cercetare disciplinară se consemnează în procesul-verbal de şedinţă.
Art. 28. -După cercetarea fapteişi administrarea tuturor probelor necesare, Comisia de jurisdicţie profesională teritorială va finaliza ancheta disciplinară printr-un referat ce va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) numele şi prenumele membrilor comisiei care au participat la şedinţă;
b) prezentarea datelor de identificare a persoanei care a formulat plângerea şi, respectiv, a medicului intimat;
c) prezentarea sesizării şi a faptei;
d) individualizarea normei încălcate, dacă este cazul;
e) probele administrate;
f) analiza medicală, după caz;
g) atitudinea medicului pe parcursul desfăşurării anchetei;
h) motivarea în fapt şi în drept a propunerii de sancţionare a medicului sau de stingere a acţiunii disciplinare;
i) semnătura preşedintelui comisiei.
Art. 29. – (1) După întocmirea referatului, ancheta disciplinară la nivelul Comisiei de jurisdicţie profesională teritorială se consideră terminată, iar dosarul se trimite către Comisia de disciplină.
(2)Acţiunea disciplinară va fi susţinută în faţa Comisiei de disciplină de către preşedinte sau un membru al Comisiei de jurisdicţie profesională teritorială desemnat de preşedinte.
Art. 30. – (1) Dosarul disciplinar se înaintează Comisiei de disciplină a colegiului teritorial.
(2) Predarea-primirea dosarului disciplinar către/de către Comisia de disciplină se va realiza în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data şedinţei Comisiei de jurisdicţie profesională teritorială, pe baza semnăturilor persoanelor care asigură secretariatul Comisiei de jurisdicţie profesională teritorială şi, respectiv, al Comisiei de disciplină în Registrul general de dosare disciplinare şi în baza unui proces-verbal.
(3) În procesul-verbal vor fi consemnate numărul de pagini din dosar, data predării, numele şi prenumele în clar, precum şi calitatea persoanei care predă, respectiv primeşte dosarul disciplinar. Un exemplar al procesului-verbal se depune în dosar.

SECŢIUNEA a 3-a
Ancheta disciplinară efectuată la nivelul Comisiei de disciplină
Art. 31. – (1)Preşedintele Comisiei de disciplină va repartiza prin rezoluţie dosarul unui complet de judecată format din 3 membri.
(2) În şedinţă, completul de judecată va decide cu privire la următoarele aspecte:
a) data audierii medicului sau a medicilor intimaţi;
b)dacă mai sunt necesar a fi administrate şi alte probe în vederea justei şi corectei soluţionări a plângerii.
(3) Despre toate aceste aspecte se va face menţiune în procesul-verbal de şedinţă, care se va depune la dosarul cauzei.
Art. 32. – (1) Convocarea se realizează cu cel puţin 7 zile înaintea datei la care urmează să aibă loc audierea.
(2) Comisia de disciplină, la solicitarea persoanei convocate, poate stabili un alt termen pentru audiere pentru motive temeinic justificate.
Art. 33. – (1) Medicul chemat pentru audiere la comisie poate depune şi apărări în scris.
(2) Neprezentarea medicului nu împiedică desfăşurarea procedurilor disciplinare ori judecarea cauzei.
Art. 34. -Pe tot parcursul anchetei disciplinare părţile au dreptul să consulte dosarul disciplinar, precum şi posibilitatea de a depune înscrisurile pe care le consideră utile pentru soluţionarea cauzei.
Art. 35. – (1) Completul de judecată nu este obligat să ţină cont în soluţia pe care o va pronunţa de propunerea făcută de Comisia de jurisdicţie profesională teritorială.
(2) După finalizarea măsurilor de cercetare, completul de judecată stabileşte, prin decizie, una dintre următoarele soluţii:
a) respingerea plângerii şi stingerea acţiunii disciplinare, dacă fapta nu constituie abatere disciplinară;
b) admiterea plângerii şi aplicarea uneia dintre sancţiunile prevăzute de lege.
Art. 36. – (1) Decizia adoptată în soluţionarea plângerii va fi redactată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4şi va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) numărul deciziei şi data pronunţării;
b)componenţa completului de judecată;
c) descrierea faptei ce a constituit obiectul anchetei disciplinare;
d) prezentarea succintă a cercetării (declaraţiilepărţilor, martorii care au fost audiaţi, înscrisurile, documentele cercetate şireţinute în soluţionarea cauzei etc.);
e) motivarea soluţiei adoptate, fundamentată din punct de vedere ştiinţific, cu indicarea bibliografiei, a normei profesionale şi legale încălcate, dacă este cazul. Motivarea trebuie să conţină în mod obligatoriu răspuns la toate motivele invocate în plângere, precum şi motivele pentru care probele solicitate sau susţinerile invocate au fost respinse de comisie;
f) una dintre soluţiile prevăzute de statut;
g) dacă este cazul, sancţiunea aplicată şi temeiul legal al adoptării ei;
h) termenul de contestare şi locul de depunere a contestaţiei;
i) semnătura preşedintelui completului de judecată şi antetul colegiului teritorial.
(2) Decizia va fi înregistrată într-un registru denumit Registrul de decizii, va fi redactată într-un limbaj accesibil petenţilorşi nu va conţine prescurtări tehnice care nu sunt explicitate.
(3) Termenul de redactare şi comunicare a deciziei nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice de la data adoptării.
(4) Decizia pronunţată se comunică medicului, persoanei care a făcut plângerea, preşedintelui colegiului teritorial şipreşedintelui Colegiului Medicilor din România.
Art. 37. – (1) În termen de 15 zile de la comunicare, medicul sancţionat, persoana care a făcut plângerea, Ministerul Sănătăţii, preşedintele colegiului teritorial sau preşedintele Colegiului Medicilor din România poate contesta decizia pronunţată de Comisia de disciplină a colegiului teritorial.
(2) Dacă nu se formulează contestaţie, decizia de sancţionare cu interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medicale, respectiv retragerea calităţii de membru se comunică biroului consiliului colegiului teritorial, entităţii juridice cu care medicul sancţionat se află în raporturi de muncă/raporturi contractuale, precum şi Ministerului Sănătăţii, iar dosarul va fi arhivat.
Art. 38. -Procedura de soluţionare a plângerilor prevăzută de prezentul regulament se aplică în mod corespunzător şi la nivelul Biroului executiv, Comisiei de jurisdicţie profesională naţionalăşi Comisiei superioare de disciplină, în cazul soluţionării în primă instanţă a plângerilor formulate împotriva medicilor care ocupă funcţii în cadrul organelor de conducere ale colegiilor teritoriale.

SECŢIUNEA 1
Comisia de jurisdicţie profesională naţională
Art. 39. – (1)Contestaţia se formulează în scris şi va conţine următoarele elemente:
a) numele şi prenumele contestatorului;
b) domiciliul, respectiv sediul contestatorului;
c) obiectul contestaţiei;
d) motivarea contestaţiei;
e) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia;
f) semnătura contestatorului (care poate fi şi electronică).
(2)Contestaţia se depune personal, prin reprezentant cu împuternicire specială, poate fi transmisă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire la Comisia de disciplină de la nivel teritorial.
Art. 40. – (1)Contestaţia va fi înregistrată la colegiul teritorial, îndosariată şi transmisă în termen de 5 zile lucrătoare împreună cu fotocopia dosarului cauzei Colegiului Medicilor din România.
(2) Originalul dosarului va fi arhivat la colegiul teritorial.
(3) Dosarul transmis Colegiului Medicilor din România va fi numerotat şiopisat, cu precizarea tipului/denumirii documentului aflat în dosarul disciplinar şi cu identificarea numărului paginii la care acesta se află.
(4) Dosarul înaintat Colegiului Medicilor din România va conţine un referat ce va indica obligatoriu numărul total de pagini, data, numele şi prenumele în clar ale persoanei care l-a întocmit, precum şi semnătura acesteia.
Art. 41. – (1)Contestaţiile se înregistrează în registratura organizată la nivelul Colegiului Medicilor din România.
(2)Contestaţia împreună cu dosarul disciplinar se înaintează Departamentului de jurisdicţie profesională naţională unde se va înregistra în Registrul general de dosare disciplinare întocmit la nivelul Colegiului Medicilor din România, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 42. – (1) În prima şedinţă, Comisia de jurisdicţie profesională naţională verifică îndeplinirea condiţiilor legale de formă şi fond ale contestaţiei.
(2) În situaţia în care Comisia de jurisdicţie profesională naţională apreciază că în contestaţie nu sunt cuprinse toate elementele prevăzute de art. 39 din prezentul regulament, va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la primirea comunicării prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie, să completeze contestaţia. În cazul în care contestatorul nu se conformează solicitării Comisiei de jurisdicţie profesională naţionalăşicontestaţia nu conţine elementele prevăzute de art. 39, aceasta va fi înaintată cu celeritate Comisiei superioare de disciplină, cu propunerea de respingere.
(3) În cazul în care contestaţia a fost depusă după împlinirea termenului legal, aceasta va fi înaintată cu celeritate Comisiei superioare de disciplină, cu propunerea de respingere ca tardiv formulată.
Art. 43. – (1)Comisia de jurisdicţie profesională naţională va decide în şedinţă cu privire la probele ce urmează a fi administrate în vederea soluţionăriicontestaţiei. Măsurile dispuse se vor consemna în procesul-verbal de şedinţă care va fi îndosariat la dosarul disciplinar.
(2) Prin grija preşedintelui Comisiei de jurisdicţie profesională naţională se vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de comisie, respectiv se vor stabili termene pentru efectuarea expertizelor, pentru comunicarea documentelor şiinformaţiilor solicitate etc.
(3)Preşedintele Comisiei de jurisdicţie profesională naţională va înlocui expertul desemnat în cauză şi va lua toate măsurile ce se impun în vederea remedierii acestei situaţii dacă constată că dispoziţiileşi termenele nu au fost respectate.
(4) Suplimentarea probatoriului şi extinderea măsurilor de cercetare disciplinară se consemnează în procesul-verbal de şedinţă.
Art. 44. -După cercetarea faptei şi administrarea tuturor probelor necesare, Comisia de jurisdicţieprofesională naţională va finaliza cercetarea disciplinară printr-un referat ce va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) numele şi prenumele membrilor comisiei care au participat la şedinţă;
b) prezentarea datelor de identificare a persoanei care a formulat plângerea şi, respectiv, a medicului intimat;
c) prezentarea plângerii şi a faptei;
d) individualizarea normei încălcate;
e) probele administrate;
f) analiza medicală, după caz;
g) atitudinea/poziţia medicului pe parcursul desfăşurării anchetei;
h) motivarea în fapt şi în drept a propunerii de sancţionare a medicului sau de stingere a acţiunii disciplinare;
i) semnătura preşedintelui comisiei.
Art. 45. – (1) După întocmirea referatului, ancheta disciplinară de la nivelul Comisiei de jurisdicţienaţională se consideră terminată, iar dosarul se trimite către Comisia superioară de disciplină.
(2)Acţiunea disciplinară va fi susţinută în faţa Comisiei superioare de disciplină de către preşedinte sau un membru al Comisiei de jurisdicţie profesională naţională desemnat de preşedintele acesteia.
Art. 46. – (1) Predarea-primirea dosarului disciplinar către/de către Comisia superioară de disciplină se va realiza în termen de 15 zile calendaristice de la data şedinţei, pe baza semnăturilor persoanelor care asigură secretariatul Comisiei de jurisdicţie profesională naţionalăşi, respectiv, al Comisiei superioare de disciplină, în Registrul general de dosare disciplinare, precum şi într-un proces-verbal.
(2) În procesul-verbal vor fi consemnate numărul de pagini din dosar, data predării, numele şi prenumele în clar, precum şi calitatea persoanei care predă, respectiv primeşte dosarul disciplinar. Un exemplar al procesului-verbal se depune la dosar.

SECŢIUNEA a 2-a
Comisia superioară de disciplină
Art. 47. – (1)Preşedintele Comisiei superioare de disciplină va repartiza prin decizie dosarul disciplinar unui complet de judecată format din 5 membri.
(2) La soluţionareacontestaţieişi redactarea deciziei Comisiei superioare de disciplină preşedintele completului/completul de judecată va colabora cu consilierii angajaţi la Departamentul de jurisdicţie profesională al Colegiului Medicilor din România.
(3) În prima şedinţă de analiză a dosarului, completul de judecată va decide cu privire la următoarele aspecte:
a) data audierii contestatorului;
b) dacă mai este necesară administrarea unui probatoriu suplimentar în vederea justei şi corectei soluţionări a contestaţiei.
(4) Se va încheia un proces-verbal la fiecare şedinţă pentru fiecare dosar, care se îndosariază la dosarul cauzei.
Art. 48. – (1) Convocarea în vederea audierii se realizează cu cel puţin 7 zile înaintea datei la care urmează să aibă loc audierea.
(2) Comisia superioară de disciplină, la solicitarea persoanei convocate, poate stabili un alt termen pentru audiere, pentru motive temeinice şi dovedite.
Art. 49. -Părţile chemate pentru audiere la comisie pot depune explicaţiişi note scrise.
Art. 50. -Pe tot parcursul soluţionăriicontestaţiei, părţile au dreptul să consulte şi să obţină fotocopii din dosarul disciplinar, precum şi posibilitatea de a depune la dosar înscrisurile pe care le consideră utile pentru soluţionare.
Art. 51. – (1) Completul de judecată ce va judeca o cauză nu este obligat să ţină cont în soluţia pe care o va pronunţa de propunerea făcută de Comisia de jurisdicţie profesională naţională.
(2) După finalizarea măsurilor de cercetare, Comisia superioară de disciplină stabileşte prin decizie una dintre următoarele soluţii:
a) respinge contestaţiaşimenţinedispoziţiile deciziei pronunţatela nivel teritorial;
b) admite, în tot sau în parte, contestaţiaşi dispune anularea, în tot sau în parte, a deciziei pronunţate la nivel teritorial.
(3)În cazul admiterii contestaţiei, Comisia superioară de disciplină poate dispune trimiterea dosarului disciplinar în vederea refacerii procedurii disciplinare la nivel teritorial, cu respectarea prevederilor legale, sau poate reţine cauza în vederea judecării fondului. Trimiterea spre rejudecare poate fi dispusă o singură dată în soluţionarea cauzei.
(4) Refacerea procedurii disciplinare la nivel teritorial poate fi dispusă atât pentru motive ce ţin de fondul cauzei, cât şi pentru încălcarea aspectelor procedurale, chiar dacă acestea au fost constatate din oficiu de Comisia superioară de disciplină şi nu au fost invocate expres prin contestaţie.
Art. 52. – (1) Decizia adoptată în soluţionareacontestaţiei va fi redactată conform modelului prevăzut în anexa nr. 3şi va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) numărul deciziei şi data pronunţării;
b)componenţa completului de judecată;
c) descrierea faptei ce a constituit obiectul cercetării disciplinare;
d) prezentarea măsurilor de cercetare şi a deciziei adoptate de Comisia de disciplină a colegiului teritorial;
e) prezentarea motivelor de contestaţie;
f) prezentarea cercetării disciplinare (declaraţiilepărţilor, martorii care au fost audiaţi, înscrisurile, documentele reţinute în soluţionarea cauzei etc.) dispuse în soluţionareacontestaţiei;
g) motivarea soluţiei adoptate, fundamentată din punct de vedere ştiinţific, cu indicarea bibliografiei, a normei profesionale şi legale încălcate, dacă este cazul. Motivarea redactată de preşedintele de complet trebuie să conţină în mod obligatoriu răspuns la toate motivele invocate în contestaţie, precum şi motivul pentru care probele solicitate sau susţinerile invocate au fost respinse de comisie;
h)soluţia privind respingerea contestaţieişimenţinereadispoziţiilor deciziei pronunţate la nivel teritorial sau admiterea, în tot sau în parte, a contestaţieişi anularea, în tot sau în parte, a deciziei pronunţate la nivel teritorial;
i) dacă este cazul, sancţiunea aplicată şi temeiul legal al adoptării ei;
j) termenul de contestare;
k) semnătura preşedintelui completului de judecată.
(2) Decizia va fi înregistrată într-un registru, denumit Registrul de decizii, va fi redactată într-un limbaj accesibil petenţilorşi nu va conţine prescurtări tehnice care nu sunt explicitate.
(3) Termenul de redactare şi comunicare a deciziei este de maximum 30 de zile calendaristice de la data adoptării deciziei.

SECŢIUNEA 1
Rejudecarea cauzelor
Art. 53. – (1) În situaţia în care prin decizia Comisiei superioare de disciplină s-a dispus refacerea procedurii disciplinare la nivel teritorial, decizia va conţine explicit motivele care au dus la anularea deciziei Comisiei de disciplină a colegiului teritorial şiactivităţile obligatorii pentru comisia teritorială.
(2) Prin grija secretariatului Comisiei superioare de disciplină, dosarul în fotocopie în integralitatea lui va fi restituit colegiului teritorial, iar în arhiva Comisiei superioare de disciplină va fi păstrat originalul împreună cu decizia pronunţată.
Art. 54. – (1) Comisia de disciplină a colegiului teritorial are obligaţia de a pune în executare dispoziţiile deciziei Comisiei superioare de disciplină privind rejudecarea cauzei, îndeplinind întocmai şi în totalitate aspectele procedurale care au fost viciate indicate în decizie.
(2) În cazul rejudecării în baza deciziei Comisiei superioare de disciplină se va constitui un dosar disciplinar care va primi un nou număr de înregistrare în Registrul general de dosare disciplinare. La dosarul nou-constituit se va ataşa dosarul disciplinar transmis de Comisia superioară de disciplină împreună cu decizia.
Art. 55. – (1) Dosarul disciplinar va fi repartizat de preşedintele Comisiei de disciplină a colegiului teritorial unui complet de judecată format din membri care nu au participat la judecarea în primă instanţă.
(2) În cazul în care toţi membrii Comisiei de disciplină au participat la soluţionarea cauzei în primă instanţă, vor fi desemnaţi membrii supleanţi, în ordinea voturilor obţinute la alegeri. Desemnarea va fi făcută punctual pentru un dosar.
Art. 56. – (1) După rejudecare, decizia va cuprinde inclusiv numărul iniţialşimenţiuni cu privire la dosarul anterior şi va fi comunicată conform prezentului regulament.
(2)În cazul în care decizia este contestată, colegiul teritorial va înainta Colegiului Medicilor din România dosarul constituit conform art. 54 alin. (2), în fotocopie.

SECŢIUNEA a 2-a
Extinderea acţiunii disciplinare
Art. 57. – (1) Ancheta disciplinară se realizează în limitele descrise în plângere şi numai cu privire la medicii faţă de care s-a dispus declanşarea anchetei disciplinare.
(2) În cazul în care pe parcursul anchetei disciplinare s-au constatat aspecte sau indicii cu privire la săvârşirea altor abateri disciplinare decât cele indicate prin plângere sau săvârşite de alţi medici decât cei intimaţi, comisia de jurisdicţie profesională/disciplină are obligaţia de a aduce la cunoştinţă aceste aspecte biroului consiliului, care va dispune declanşarea anchetei disciplinare din oficiu.

Art. 58. – (1) La nivelul colegiilor teritoriale, după ce sunt înregistrate plângerile în registratura organizată la nivelul colegiului, acestea vor fi predate sub semnătură persoanei care asigură secretariatul Comisiei de jurisdicţie profesională teritorială. Aceasta va întocmi, înregistra, opisaşi numerota dosarul disciplinar conform prevederilor prezentului Regulament, iar persoana desemnată pentru desfăşurarea anchetei va avea în grijă şi păstrare dosarul până la terminarea cercetării disciplinare la nivelul Comisiei de jurisdicţie profesională teritorială.
(2) Persoana care asigură secretariatul Comisiei de jurisdicţie profesională teritorială va întocmi, păstra şi actualiza Registrul general de dosare disciplinare.
(3) Dosarele vor fi numerotate în Registrul general de dosare disciplinare în ordinea înregistrării plângerilor, numerotarea începând de la 1 pentru fiecare an calendaristic.
(4) Predarea dosarelor disciplinare persoanei care asigură secretariatul Comisiei de disciplină se va realiza pe bază de semnătură.
(5) Termenul de exercitare a anchetei disciplinare în acest caz se calculează de la data la care comisia de jurisdicţie profesională/disciplină a luat cunoştinţă despre posibila abatere disciplinară.
(6) După finalizarea anchetei, persoana care asigură secretariatul Comisiei de disciplină va face toate menţiunile referitoare la decizia adoptată şisoluţia dispusă în Registrul general de dosare disciplinare.
Art. 59. – (1) La nivelul Colegiului Medicilor din România, după înregistrarea contestaţiilorşi a dosarelor disciplinare transmise de colegiile teritoriale în registratura organizată la nivelul Colegiului Medicilor din România, acestea vor fi predate sub semnătură persoanei care asigură secretariatul Departamentului de jurisdicţie profesională, care va înregistra contestaţia în Registrul general de dosare disciplinare.
(2) Secretariatul Departamentului de jurisdicţie profesională va păstra şi actualiza Registrul general de dosare disciplinare, care va avea cel puţin rubricile prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
(3) Dosarele vor fi numerotate în Registrul general de dosare disciplinare în ordinea înregistrării contestaţiilorşi sesizărilor împotriva membrilor în organele de conducere, numerotarea începând de la 1 pentru fiecare an calendaristic.
(4) Secretariatul Departamentului de jurisdicţie profesională va preda pe semnătură dosarele, după repartizarea acestora de către preşedintele comisiei, consilierului/persoanei responsabile care va administra probele dispuse de comisie. Consilierul/Persoana responsabilă va păstra în grija sa dosarul disciplinar până la terminarea cercetării disciplinare la nivelul Comisiei de jurisdicţie profesională naţională, având întreaga răspundere cu privire la modul de întocmire a dosarului, de îndosariere şi la numerotarea documentelor.
(5) La finalizarea anchetei disciplinare la nivelul Comisiei de jurisdicţie profesională naţională, consilierii/persoana responsabilă vor/va preda dosarele pe bază de semnătură persoanei care asigură secretariatul Departamentului de jurisdicţie profesională, care le va înainta persoanei care asigură secretariatul Comisiei superioare de disciplină, pe baza procesului-verbal de predare-primire.
(6) După finalizarea anchetei, persoana care asigură secretariatul Comisiei superioare de disciplină va face toate menţiunile referitoare la decizia adoptată şisoluţia dispusă în Registrul general de dosare disciplinare.
Art. 60. -Secretariatul Comisiei de disciplină, respectiv al Comisiei superioare de disciplină va păstra evidenţa deciziilor în Registrul de decizii. Deciziile vor fi numerotate în ordinea adoptării lor, numerotarea începând de la 1 pentru fiecare an calendaristic.
Art. 61. – (1)Dosarele disciplinare vor fi păstrate în dulapuri/fişete metalice cu cheie. Fiecare persoană implicată în gestionarea şi păstrarea dosarelor va fi pe deplin responsabilă pentru dosarele pe care le are în gestiune.
(2) Punerea la dispoziţia altor persoane decât cele îndreptăţite, păstrarea în locuri accesibile altor persoane, pierderea cheilor fişetelor în care sunt depozitate dosarele pe care le are în gestiune atrage răspunderea disciplinară a persoanei în cauză.
(3) Pe perioada concediului, precum şi pe perioada suspendării contractului individual de muncă al persoanei responsabile va fi desemnată, prin grija conducerii instituţiei, persoana care preia gestiunea dosarelor şi implicit a fişetelor. Predarea-primirea cheii/cheilor se va face prin întocmirea unui proces-verbal care va consemna obligatoriu data, numele în clar şi semnătura persoanelor responsabile.
Art. 62. -Dosarele soluţionate de Comisia superioară de disciplină se vor numerota şiopisa. La nivelul Colegiului Medicilor din România se vor păstra originalele dosarelor disciplinare soluţionate de Comisia superioară de disciplină, ce vor fi arhivate şi păstrate în conformitate cu prevederile nomenclatorului arhivistic.
Art. 63. -În cazul formulării unei acţiuni în anulare împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplină, dosarul disciplinar în original, însoţit de o notă cu numărul de pagini din dosar, notă ce va fi întocmită şi semnată de persoana care asigură secretariatul Comisiei superioare de disciplină, va fi predat Serviciului juridic sub semnătură. După soluţionarea definitivă a cauzei de către instanţa de judecată, dosarul disciplinar va fi transmis Comisiei superioare de disciplină pentru arhivare.
Art. 64. -Măsurile dispuse de către instanţa de judecată cu privire la decizia atacată vor fi menţionate în Registrul general de dosare disciplinare de către Serviciul juridic.

Art. 65. – (1)Este strict interzisă scoaterea/transmiterea în orice formă şi pe orice suport a dosarelor disciplinare sau actelor din dosar, inclusiv a celor întocmite de persoanele implicate în ancheta disciplinară, cu excepţiasituaţiilor prevăzute de lege.
(2) Această interdicţie subzistă şi în cazul membrilor comisiilor de jurisdicţie profesională, comisiilor de disciplină şi Comisiei superioare de disciplină, excepţie făcând situaţiile în care scoaterea/transmiterea în orice formă şi pe orice suport a dosarelor disciplinare sau actelor din dosar de către membrii comisiilor implicate în soluţionare se realizează în baza unei decizii sau a unui regulament, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor.
(3) Fac excepţiesituaţiile în care s-a dispus efectuarea unei expertize de specialitate. În această situaţie dosarul va fi transmis în fotocopie (inclusiv în format electronic) şi se va pune în vedere expertului îndeplinirea obligaţiilor privind confidenţialitatea datelor primite, precum şi de restituire a tuturor documentelor transmise.
(4) Fotocopiile documentelor, indiferent de suportul pe care au fost stocate, vor fi distruse, încheindu-se un proces-verbal în acest sens care va fi ataşat la dosar.
Art. 66. -Toate activităţile prevăzute de prezentul regulament se vor desfăşura cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului.

Art. 67. – (1) Potrivit art. 438 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deciziile Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România sunt obligatorii pentru toate colegiile teritoriale.
(2) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Statutului Colegiului Medicilor din România şi Codului de deontologie medicală, după caz.

Art. 68. -Prin grija conducerii Colegiului Medicilor din România şi a colegiilor teritoriale, prevederile prezentului regulament vor fi comunicate sub semnătură propriilor angajaţi, precum şi tuturor persoanelor implicate în ancheta disciplinară în termen de 10 zile de la data publicării.
ANEXA Nr. 1la regulament

mandatul 2023-2028

Componența Comisiei Superioare de Disciplină

 • Prof. Univ. Dr. Radu Vlădăreanu – Președinte     
 • Prof. Univ. Dr. Carmen Diana Cimpoeșu
 • Prof.. Univ. Dr. Eliza Elena Cinteză
 • Dr. Liliana Elena  Chițanu
 • Dr. Sorina Chitic
 • Prof. Univ. Dr. Camelia Cristina Diaconu             
 • Dr. Carmen Raluca Ghionaru       
 • Dr. Dana Mihaela Jianu  
 • Conf. Univ. Dr. Mircea Ovidiu Denis Lupușoru 
 • Prof. Univ. Dr. Dan Mischianu
 • Dr. Liliana Neștianu         
 • Dr. Claudia Felicia  Pop 
 • Dr. Sorin Vidican    
 • Dr. Dan Manu – Ministerul Sănătății        

Raport de activitate

 • Raport de activitate pentru 2023 – poate fi vizualizat aici

 • Raport de activitate pentru 2022 – poate fi vizualizat aici
 • Raport de activitate pentru 2021 – poate fi vizualizat aici
 • Raport de activitate pentru 2020 – poate fi vizualizat aici
 • Raport de activitate pentru 2019 – poate fi vizualizat aici
 • Raport de activitate pentru 2018 – poate fi vizualizat aici
 • Raport de activitate pentru 2017 – poate fi vizualizat aici
 • Raport de activitate pentru 2016 – poate fi vizualizat aici
 • Raport de activitate pentru 2015 – poate fi vizualizat aici
 • Raport de activitate pentru 2014 – poate fi vizualizat aici
 • Raport de activitate pentru 2013 – poate fi vizualizat aici
 • Raport de activitate pentru 2012 – poate fi vizualizat aici

Alte detalii

Având în vedere măsurile recomandate în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19, vă rugăm să descărcați, să completați electronic și să transmiteți la adresa: office@cmr.ro următoarele formulare:

Vă vom transmite în cel mai scurt timp posibil data programării unei audiențe la sediul CMR pentru obținerea documentelor solicitate, respectiv consultarea dosarului.

Programul CMR privind consultarea dosarelor CSD

Luni 10:00 - 14:00
Miercuri 10:00 - 14:00