ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19

Articole recente

Ne puteți contacta

Vă stăm la dispoziție pentru informațiile și sprijinul de care aveți nevoie.

Având în vedere lipsa de claritate a Legii nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 cu privire la sursa de finanțare a drepturilor de natură pecuniară reprezentate de pensia de urmaș, ajutorului suplimentar acordat familiei care a suportat cheltuielile ocazionate de decesul personalului medical care a participat la acțiuni medicale împotriva COVID -19, precum și a ajutorului lunar acordat părinților în condițiile în care, decedatul era singurul întreținător al părinților săi;

Luând în considerare caracterul derogatoriu al Legii nr. 56/2020 atât de la legislația care reglementează drepturile de asigurări sociale în sistemul public de pensii cât și de la legislația care reglementează drepturile de pensie în sistemul pensiilor militare de stat se impune modificarea acesteia pentru a identifica instituțiile responsabile cu stabilirea și plata drepturilor bănești;

Având în vedere că, până în prezent, Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 nu a fost implementată întrucât nu este identificată sursa de finanțare a drepturilor bănești dar nici instituțiile cu atribuții în aplicarea acesteia , fapt ce a determinat nemulțumiri în rândul beneficiarilor acestui act normativ;

Ținând seama că, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se și previzibilitatea, ceea ce presupune că, actul respectiv trebuie să fie suficient de clar și de precis pentru a putea fi aplicat, în vederea evitării aplicării neunitare a actualei reglementări, se impune modificarea cadrului legal existent;

Având în vedere categoria de persoane căreia se adresează prezenta modificare legislativă, raportat la contextul măsurilor adoptate prin Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19; Ținând cont de faptul că, neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra beneficiarilor Legii nr. 56/2020;

Aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru stabilirea mijloacelor şi procedurilor necesare pentru categoria de persoane căreia i se adresează, precum şi reglementarea unor măsuri de protecţie socială ;

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. – Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19 publicată în Monitorul Oficial nr. 402 din 15 mai 2020 se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) De drepturile prevăzute de prezenta lege nu beneficiază personalul medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 care au fost condamnați definitiv ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții, precum și urmașii acestora. Dovada situației judiciare a personalului medical se face cu certificatul de cazier judiciar. Calitatea de personal medical se dovedește cu adeverință eliberată de angajator.“

2. Articolul 2 alineatul (1) litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

“b) – cadre militare – personal care a efectuat misiuni de echipare si transport a persoanelor diagnosticate sau suspecte cu CoVid – 19, precum si misiuni de decontaminare a persoanelor, dispozitivelor medicale si a mijloacelor tehnice utilizate pentru izolarea si transportul acestor persoane și personal medical – din structurile aflate în coordonarea/coordonarea operațională a Departamentului pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, implicat direct în acțiuni și misiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19“

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 3 – (1) La decesul unei persoane dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (1), beneficiază de ajutor suplimentar de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul sau părintele.

(2) Ajutorul suplimentar prevăzut la alin. (1) se acordă de Ministerul Sănătății sau, după caz, ministerele, instituțiile publice cu rețea sanitară proprie și este egal cu de două ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, suportat din bugetul de stat, prin bugetul fiecărei instituții plătitoare.„

4. Alineatul 1 lit. a) a articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“a) – dreptul la pensie de urmaş până la împlinirea vârstei de 16 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani respectiv pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în înainte de împlinirea vârstei de 16 ani, respectiv 26 ani.”;

Alineatul (1) lit. b) a articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“b) – pensie de urmaș egală cu 75% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție avut/avută de personalul medical prevăzut la art. 2 alin. (1) la data decesului, indiferent de numărul urmașilor îndreptățiți. Același cuantum al pensiei de urmaș se acordă copiilor urmași în cazul decesului ambilor părinți;”

Alineatul (2) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) – “Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, în cuantumul prevăzut la alin. (1) litera b), pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută de legislația proprie fiecărui sistem de pensii, dacă nu se recăsătoreşte“.

Articolul 4 se completează cu un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

(4) Partea din pensia de urmaș calculată conform prevederilor alin. (1) litera b) care depăşeşte nivelul pensiei de urmaș stabilită potrivit Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare se suportă din bugetul de stat.“

5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 5 – În cazul în care nu există urmaşi, dacă cel decedat era singurul susţinător al părinţilor săi, ambii părinți beneficiază de un ajutor lunar în cuantum de 50% din nivelul pensiei de urmaş stabilite potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) plătit de casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale, după caz, din bugetul de stat prin bugetul fiecărei instituții. Dovada îndeplinirii condiției de unic susținător se face cu adeverință eliberată de Direcția Finanțelor Publice din care să rezulte că nu realizează venituri. Ajutorul lunar se acordă persoanei îndreptățite și se plătește începând cu luna următoare depunerii cererii“.

6. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Cuantumul drepturilor acordate potrivit art. 4 alin.(1) lit. b), și alin. (2) și art. 5 se indexează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face indexarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma indexării rezultă un cuantum al drepturilor mai mic se păstrează cuantumul aflat în plată.“

Alineatul 2 al articolului 6 se modifică după cum urmează:

“(2)-Reglementările prevăzute de Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare respectiv ale Legii nr. 223/2015 privind sistemul pensiilor militare de stat, cu modificările și completările ulterioare referitoare la stabilire, plată, modificare, suspendare, reluare, încetare, revizuire, contestare şi recuperare a sumelor încasate necuvenit se aplică şi drepturilor prevăzute de prezenta lege, dacă acestea nu dispun altfel.“

Alineatul (3) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) La data solicitării drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), beneficiarul optează pentru drepturile stabilite conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,respectiv Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi pensia de urmaş stabilită potrivit prezentei legi”.

Articolul 6 se completează cu un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Cererea împreună cu documentele doveditoare acordării drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) se depune la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei îndreptățită sau, după caz,la structurile prevăzute la art. 61 din Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare .”

7. La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul 21 cu următorul cuprins:

„(21 )Cuantumul sporului prevăzut la alin.(1) nu se include în baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat, așa cum este reglementată la art. 28 din Legea nr. 223/2015 privind sistemul pensiilor militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.”

Art.II Cererile privind acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 56/2020 înregistrate și nesoluționate, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor soluționa conform prezentei.

PRIM – MINISTRU

Vasile Florin CÎȚU

Distribuie