Această politică de confidențialitate descrie cum Colegiul Medicilor din România (“noi”) colectează, utilizează, stochează și dezvăluie informațiile personale pe care le colectăm de la utilizatori (“Utilizator”, “dumneavoastră”) ai aplicației noastre mobile (“Aplicație”).

Această politică de confidențialitate se aplică Aplicației și tuturor serviciilor oferite de Colegiul Medicilor din România prin aceasta.

 1. Colectarea Informațiilor Personale

Când vă înregistrați și utilizați Aplicația, putem colecta informații personale despre dumneavoastră, cum ar fi cele din actul de identitate (nume, prenume, C.N.P. ș.a.), date despre calificările profesionale ale dumneavoastră, specialitățile medicale deținute, alte informații referitoare la pregătirea postuniversitară, respectiv titluri profesionale sau date de contact (adresa de e-mail, numărul de telefon). Aceste informații sunt necesare pentru a vă oferi funcționalitățile Aplicației și pentru a îndeplini obligațiile noastre legale.

 1. Utilizarea și Divulgarea Informațiilor

Utilizăm informațiile colectate pentru a vă furniza servicii specifice precum cele referitoare la informare: despre evenimente, punctaj EMC, plăți cotizații ori pentru a vizualiza certificatul de membru, alte certificate respectiv pentru a depune cereri (ex. cerere aviz anual sau transfer).

Nu vom folosi datele dumneavoastră în alte scopuri decât cele declarate respectiv cele impuse prin lege nouă.

 1. Securitatea Datelor

Securitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. Implementăm și menținem măsuri de securitate adecvate pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale împotriva accesului neautorizat, modificării, divulgării sau distrugerii.

 1. Drepturile Dumneavoastră

Aveți dreptul de a accesa, corecta sau șterge informațiile personale pe care le deținem despre dumneavoastră. De asemenea, puteți obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră personale și aveți dreptul de a retrage consimțământul la orice moment (atunci când acesta se aplică).

 1. Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate la orice moment. Vă încurajăm să o revizuiți periodic pentru a fi la curent cu modul în care protejăm informațiile dumneavoastră personale.

 1. Contact

Dacă aveți întrebări despre această politică de confidențialitate sau despre practicile noastre de colectare a informațiilor, vă rugăm să ne contactați la: dpo@cmr.ro.

În cazul în care considerați că drepturile Dumneavoastră în materie de protecție a datelor cu caracter personal au fost lezate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Data ultimei revizuiri: 17.05.2023

Privacy Policy for the Colegiului Medicilor din România Application

This Privacy Policy describes how Colegiul Medicilor din România (“we”, “us”) collects, uses, stores, and discloses personal information that we collect from users (“User”, “you”) of our mobile application (“Application”).

This Privacy Policy applies to the Application and all products and services offered by Colegiul Medicilor din România.

 1. Collection of Personal Information

When you register and use the Application, we may collect personal information about you, such as those from your identification document (name, surname, personal numeric code, etc.), data about your professional qualifications, medical specialties held, other information related to postgraduate training, such as professional titles, or contact details (email address, phone number). This information is necessary to provide you with the functionalities of the Application and to fulfill our legal obligations.

 1. Use and Disclosure of Information

We use the information collected to provide you with specific services such as those related to information: about events, EMC points, membership fee payments, or to view your membership certificate, other certificates, or to submit requests (e.g., annual approval request or transfer).

We will not use your data for purposes other than those stated or those legally imposed on us.

 

 1. Data Security

Your data security is important to us. We implement and maintain adequate security measures to protect your personal information against unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction.

 1. Your Rights

You have the right to access, correct, or delete the personal information we hold about you. You can also object to the processing of your personal data and you have the right to withdraw consent at any time.

 1. Changes to the Privacy Policy

We reserve the right to modify this Privacy Policy at any time. We encourage you to review it periodically to be informed about how we protect your personal information.

 1. Contact

If you have questions about this Privacy Policy or about our information collection practices, please contact us at: dpo@cmr.ro

If you believe that your rights regarding the protection of personal data have been violated, you have the right to file a complaint with the National Authority for the Supervision of Personal Data Processing (www.dataprotection.ro).

Last revision date: 17.03.2023